งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย  ด. ช. พงษ์ศธร วงค์แปลก เลขที่ 8  ด. ญ. ขวัญฤดี เสาสมภพ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย  ด. ช. พงษ์ศธร วงค์แปลก เลขที่ 8  ด. ญ. ขวัญฤดี เสาสมภพ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย  ด. ช. พงษ์ศธร วงค์แปลก เลขที่ 8  ด. ญ. ขวัญฤดี เสาสมภพ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรี สะเกษและยโสธร บทเรียนออนไลน์ครูดนุภัค

3 สำรวจพบหนอนที่แปลงผักคะน้าของ เด็กหญิง ขวัญฤดี เสา สมภพ ที่บ้าน  เพื่อกำจัดศัตรู ( หนอนผักคะน้า )  เพื่อให้ผักคะน้าปลอดสารพิษ

4 พวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 1 ผักคะน้า 2 ศัตรูผักคะน้า 3 สมุนไพรกำจัดศัตรูผักคะน้า 4 วิธีการกำจัดศัตรูผักคะน้า 2. สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับการกำจัดหนอนผักคะน้าและการทำน้ำ หมักใบสะเดา

5 วิธีการกำจัดศัตรูพืช ( หนอนผักคะน้า ) มีหลายวิธีการ ได้แก่ น้ำหมักบอระเพ็ด น้ำส้มควันไม้ และน้ำหมักใบสะเดา พวกเรา ได้เลือกวิธีการกำจัดศัตรูผักคะน้าด้วยน้ำหมักใบสะเดา เพราะ ใบสะเดาเป็นพืชในท้องถิ่น สามารถทำได้ง่าย ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ส่วนผสมหาง่าย

6 วิธีการทำน้ำหมักใบสะเดา 1. โขลกใบสะเดาให้ละเอียดประมาณ 2 ขีด 2. นำไปหมักในน้ำสะอาด 1 ลิตร 3. หมักไว้ประมาณ 2 คืน 4. กรองเอากากทิ้งแล้วนำไปฉีดพ่น ตามความต้องการ อุปกร ณ์ 1 2 3 4 5 6

7 วัตถุดิบ ปริมาณขั้นตอน การ ผลิต ผลการ ผลิต 1. ใบสะเดา 2 ขีด 1. โขลกใบ สะเดา 2. นำไปหมัก กับน้ำสะอาด 1 ลิตร 3. หมักไว้ ประมาณ 2 คืน 4. กรองเอา กากทิ้งแล้ว นำน้ำหมักไป ฉีดพ่น น้ำหมักมี ลักษณะน้ำสี เขียวขุ่น 2. น้ำสะอาด 1 ลิตร

8 แบบบันทึกผลการทดลองการใช้น้ำหมักใบสะเดาในการ กำจัดศัตรูพืช จำนวน แปลง ผักคะน้า สัปดาห์ที่ น้ำหมักใบสะเดา 1 แปลง 1 ศัตรูพืช ( หนอน ผักคะน้า ) มีจำนวน ลดลงและรูบนใบ ผักคะน้าเริ่มลดลง 2 ศัตรูพืช ( หนอน ผักคะน้า ) มีจำนวน น้อยลงและรูบน ใบผักคะน้า น้อยลง

9 ในการทำน้ำหมักใบสะเดาครั้งแรกผู้ทดลองได้หั่นใบสะเดาแทน การโขลกพบว่าน้ำหมักใบสะเดามีสีใสเมื่อนำไปใช้ไม่สามารถกำจัด หนอนผักคะน้าได้ เพราะ การหั่นไม่สามารถทำให้น้ำในใบสะเดาออก จึงทำให้หนอนผักคะน้าไม่ตาย ผู้ทดลองจึงได้ไปศึกษาวิธีการทำน้ำ หมักใบสะเดาอีกครั้ง และได้เปลี่ยนจากการหั่นเป็นโขลกแทน ซึ่ง พบว่าน้ำหมักใบสะเดาสามารถกำจัดหนอนผักคะน้าลดลงได้

10 พวกเราได้นำน้ำหมักใบสะเดาไปทดลองที่แปลงผัก ของ เด็กหญิง ขวัญฤดี เสาสมภพ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าแปลงผักคะน้ามีศัตรูพืชน้อยลงและรูบนใบ ผักคะน้าลดลง

11 รายการ จำนวนเงิน 1. ใบสะเดา 2. ค่าแรง 1313 รวมต้นทุน 4 2. ราคาขาย 7 3. กำไร 3

12

13 1.http://kruprasar.net/index.php?option=com_content&task=view&id=74&It emid=1http://kruprasar.net/index.php?option=com_content&task=view&id=74&It emid=1 2. http://variety.teenee.com/foodforbrain/3523.htmlhttp://variety.teenee.com/foodforbrain/3523.html 3. http://www.uniloanonline.com/kana.htmlhttp://www.uniloanonline.com/kana.html 4. http://forecast.doae.go.th/web/agrotis/319-animal-pests-of-agrotis/1110- spodoptera-litura.htmlhttp://forecast.doae.go.th/web/agrotis/319-animal-pests-of-agrotis/1110- spodoptera-litura.html


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย  ด. ช. พงษ์ศธร วงค์แปลก เลขที่ 8  ด. ญ. ขวัญฤดี เสาสมภพ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google