งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. วริศ วิโรจนวัธน์ เสนอ อ. มุทิตา หวัง คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. วริศ วิโรจนวัธน์ เสนอ อ. มุทิตา หวัง คิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. วริศ วิโรจนวัธน์ เสนอ อ. มุทิตา หวัง คิด

2 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีทำการเกษตร โดยประยุกต์พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับ การแบ่งพื้นที่และความสัมพันธ์ในการใช้ ประโยชน์ ที่ดินกับการใช้น้ำเพื่อ การเกษตรโดยยึดหลักการธรรมชาติมุ่ง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานพระราชดำรินี้เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความ ยากลำบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่ เดือดร้อนและยากลำบากนัก โดยจะแบ่ง พื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10

3 ขุดสระกับเก็บน้ำ พื้นที่ ประมาณ 30% ให้ขุดสระ เก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ สม่ำเสมอตลอดปี โดย เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืช ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้ง ช่วง ตลอดจนการเลี้ยง สัตว์ และพืชน้ำต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ ปลูกข้าว พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหาร ประจำวันสำหรับ ครัวเรือนให้เพียงพอ ตลอดปี โดยไม่ต้อง ซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารพึ่งตนเอง ได้

4 ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช ไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่ เดียวกัน เพื่อใช้เป็น อาหารประจำวัน หาก เหลือจากการบริโภคก็ นำไปขายได้ เป็นที่อยู่อาศัย และ อื่นๆ พื้นที่ประมาณ 10 % ใช้ เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ รวมทั้งคอกเลี้ยง สัตว์ เรือนเพาะชำ ฉาง เก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ

5 - ประชาชนพออยู่พอกินในระดับ ประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ " เศรษฐกิจ พอเพียง " - ในหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่เก็บกักไว้ ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่ว ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน - ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถ สร้างรายได้ให้ร่ำรวยได้ - ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดย ราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก

6 1.http://www.baanjomyut.com/library/new_land/in dex.html 2.http://www.panyathai. or.th/wiki/index.php

7 การใช้เครื่องมือใน โปรแกรม Photoshop การวาดการ์ตูนเด็ก 1. เปิดพื้นที่ว่างขึ้นมาด้วย New เลือกพื้น หลังเป็น Transparent 2. กดคลิกที่เครื่องมือ Brush Tool 3. เลือกสีของพู่กันที่เราจะวาด 4. ลงมือวาดให้เป็นรูปคน 5. เซฟงานโดยกด Flie > Save As > เลือก โฟล์เดอร์ที่ต้องการ > ตั้งชื่องาน > เลือกนามสกุลของไฟล์โดย - ถ้าเลือกนามสกุลเป็น.PSD จะสามารถ กลับมาทำต่อได้ - ถ้าเลือกนามสกุลเป็น.JPG จะไม่ สามารถกลับไปทำต่อได้อีก > กด Save Hi! !!


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. วริศ วิโรจนวัธน์ เสนอ อ. มุทิตา หวัง คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google