งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริเวณห้องครัวที่บ้านของด. ช. ปรมินทร์ สีงาม มักจะสกปรก เนื่องจากมีเศษอาหารตกอยู่บริเวณ นั้นจึงทำให้มีแมลงวันกินเศษอาหารที่ ตกอยู่เป็นจำนวนมาก จุดมุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริเวณห้องครัวที่บ้านของด. ช. ปรมินทร์ สีงาม มักจะสกปรก เนื่องจากมีเศษอาหารตกอยู่บริเวณ นั้นจึงทำให้มีแมลงวันกินเศษอาหารที่ ตกอยู่เป็นจำนวนมาก จุดมุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 บริเวณห้องครัวที่บ้านของด. ช. ปรมินทร์ สีงาม มักจะสกปรก เนื่องจากมีเศษอาหารตกอยู่บริเวณ นั้นจึงทำให้มีแมลงวันกินเศษอาหารที่ ตกอยู่เป็นจำนวนมาก จุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณ แมลงวัน

4 กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้ ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต 1. วงจรชีวิตของแมลงวัน 2. การกินอาหารของ แมลงวัน 3. วิธีกำจัดแมลงวัน 4. ชนิดของแมลงวัน 5. วิธีกำจัดแมลงวัน 6. วิธีทำสิ่งประดิษฐ์

5 จากการศึกษาพบว่าวิธีการกำจัด แมลงวันมีหลายวิธี เช่น การดัก ด้วยกาว การนำอาหารผสมกับโฟริดอล น้ำยาไล่แมลงวัน และ วิธีการดักด้วย ขวด แต่กลุ่มของพวกเราได้เลือกวิธีการ ดักด้วยขวด เพราะ ได้นำขวดที่ไม่ได้ใช้มาทำให้เกิด ประโยชน์

6 1. นำขวดพลาสติก 3 ขวด 2. นำขวดที่ 1 มาตัดกลางขวด เป็น ทรงกระบอกแล้วตัดที่ก้นขวด 2 รู และนำอาหารวางไว้บริเวณใน ขวดที่ 1 3. นำขวดที่ 2 มาตัดบริเวณ ข้างขวดให้มีขนาดความกว้าง 6 เซนติเมตร และความยาว 8 เซนติเมตร 4. ขวดที่ 3 ตัดบริเวณข้างบน ของขวดให้เป็นวงกลม และนำประกอบกันขวด 1 ประกอบขวดที่ 2 ประกอบกับ ขวดที่สาม

7 วัตถุ ดิบ จำนว น อุปกร ณ์ วิธีทำผลที่ ได้ 1. ขวด 2. น้ำ 3 ขวด 100 มล. คัต เตอร์ กรรไก ร นำขวด 3 ขวด และเตรียม อุปกรณ์ 1. กรรไกร 2. คัตเตอร์ ขวดที่ 1 ตัดกลาง ขาดให้เป็น กระบอก ขวดที่ 2 ตัด ข้างล่างของขวด กว่าง 6 ซม. ยาว 8 ซม. ขวดที่ 3 ตัด ข้างบนของขวด เป็นวงกลม ได้นำ สิ่งประ ดิษฐ์ ดัก แมลงวั น

8 จากผลการทดลองพบว่าสัปดาห์ แรกแมลงวันเข้าประมาณ 200 ตัว สัปดาห์ที่ 2 แมลงวันเข้าประมาณ 100 ตัว สัปดาห์ที่ 3 แมลงวันเข้า ประมาณ 40 ตัว หมายเหตุ จากการสังเกตพบว่ามี ปริมาณลดลงเรื่อยๆ

9 จากการบันทึกของผลการทดลองพบว่า รูมีขนาด 3 มิลลิเมตร เล็กเกินไปทำให้ แมลงวันที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้าไปไม่ได้ จึงตัดให้ใหญ่กว่าเดิมเป็น 3 ซ. ม.

10 จากการทดลองการดักแมลงวันด้วยการ ตัดรูทางเข้าให้ใหญ่ขึ้นจาก 3 มม. เป็น 3 ซม. ทำให้แมลงเข้าได้จำนวนมาก ประมาณ วันละ 50 ตัว

11 จำนวนสิ่ง ประดิฐ สัปดาห์ ที่ ผลการ ทดลอง 1 อัน 1 สังเกตเห็น แมลงวันลดลงไม่ มาก 2 สังเกตเห็น แมลงวันเริ่มลด น้อยลงจาก สัปดาห์ที่ 1 แต่ก็ ยังมีมาก 3 สังเกตเห็น แมลงวันลดและ น้อยลง หมายเหตุ จากการตัดให้รูใหญ่ขึ้นเป็น 3 ซม. ผลมีแมลงวันเข้ามากกว่าเดิม

12 รายการ จำนวนเงิน 1. ต้นทุน ขวด อุปกรณ์ ค่าแรง รวมต้นทุน 2. ราคาขาย 3. กำไร - 10 5 15 20 5

13 1. ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคี 2. ได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้ลงมือปฏิบัติจริง 3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี 5. สามารถมานำในชีวิตประจำวันได้

14 1. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8 %A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E 0%B8%B1%E0%B8%99 2.http://www.powerpestgroup.com/index.ph p?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=5920 2 3.http://www.powerpestgroup.com/index.ph p?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=5920 2 4.http://www.ppmnorth.com/index.php?lay= show&ac=article&Ntype=2&Id=5342709 5.http://www.trueplookpanya.com/true/knowled ge_detail.php?mul_content_id=1139


ดาวน์โหลด ppt บริเวณห้องครัวที่บ้านของด. ช. ปรมินทร์ สีงาม มักจะสกปรก เนื่องจากมีเศษอาหารตกอยู่บริเวณ นั้นจึงทำให้มีแมลงวันกินเศษอาหารที่ ตกอยู่เป็นจำนวนมาก จุดมุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google