งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร เป็นแนวคิด เบื้องต้นในการศึกษาในเรื่อง เรขาคณิต ซึ่งในที่นี้จะศึกษากราฟ เส้นตรง พื้นที่ และ ปริมาตรของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร เป็นแนวคิด เบื้องต้นในการศึกษาในเรื่อง เรขาคณิต ซึ่งในที่นี้จะศึกษากราฟ เส้นตรง พื้นที่ และ ปริมาตรของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร เป็นแนวคิด เบื้องต้นในการศึกษาในเรื่อง เรขาคณิต ซึ่งในที่นี้จะศึกษากราฟ เส้นตรง พื้นที่ และ ปริมาตรของ รูปทรงอย่างง่าย

2 กราฟของสมการ เราสามารถนำสมการมาเขียนเป็นกราฟได้ โดยเบื้องต้น เราจะพิจารณากราฟในพิกัดฉาก หรือ มีอีกชื่อว่าพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinates)

3 แนวความคิดของระบบพิกัดฉาก เมื่อกล่าวถึงพิกัด (x,y) ถ้า x เป็นค่าบวก จะหมายถึงจุดซึ่งห่างจากจุดกำเนิด (0,0) ไปทางขวา เป็นระยะทาง หน่วยแต่ถ้า x เป็นค่าลบ พิกัดดังกล่าวจะหมายถึง จุด ซึ่งห่างจาก จุดกำเนิดไปทางซ้ายเป็น ระยะทาง หน่วย และ ถ้า y มีค่าเป็น บวก จุดนั้นจะอยู่เหนือจากเส้นตรง แนวนอน ซึ่งผ่านจุด (0,0) เป็นระยะ หน่วย และ ถ้า y มีค่าเป็นลบ จุดที่ กล่าวถึงจะอยู่ต่ำกว่าเส้นดังกล่าว เป็น ระยะ หน่วย

4

5 กราฟของสมการเชิงเส้น สมการเชิงเส้น m และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ เรียก m ว่า ความชัน (slope) ของเส้นตรงที่เกิดจาก สมการเชิงเส้น และเรียก c ว่าจุดตัดแกน y ของเส้นตรงที่เกิดจาก สมการเชิงเส้น

6 การร่างกราฟ

7

8

9

10

11 ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

12 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

13 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

14 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

15 ตัวอย่าง ถ้า เป็นสมการเชิงเส้น โดยพบว่าจุด (1,1) และ จุด (2,4) เป็นจุดบนกราฟของสมการ ดังกล่าวด้วย จงหาความชันของเส้นตรงที่เกิดจากสมการเชิงเส้น ดังกล่าว และจุดตัดแกน x และแกน y

16 สังเกตว่าบนเส้นตรงเดียวกัน ความชันจะมีค่าเท่ากันเสมอ ดังนั้น ถ้าทราบจุด 2 จุดใดๆ บนเส้นตรง เราสามารถหา ความชันได้โดย

17 จงหาสมการเชิงเส้นของเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,1) และจุด (3,0) พร้อมร่างกราฟของสมการดังกล่าว

18 จงร่างกราฟของสมการเชิงเส้น y=-2 พร้อมบอก ความชันของเส้นตรงดังกล่าว

19 จงร่างกราฟของสมการเชิงเส้น x=1 พร้อมบอกความชันของเส้นตรงดังกล่าว

20 กำหนดให้ เป็นสมการเชิงเส้น ซึ่งพบว่าจุด (2,20) และ (11,2) เป็นจุดที่อยู่ ในความสัมพันธ์ดังกล่าว จงหาค่า m และ c

21 Circle Triangle Square Straight line Rectangle

22 http://www.etals.com/p ershape.html รูปเรขาคณิต บอก นิสัย เรียบเรียงจาก

23 คุณเป็นคนที่รับฟัง และเป็น คนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะ ในการสื่อสาร เข้ากับคนอื่น ได้ง่าย แต่มักถูกชักจูงโดย ผู้อื่นได้ง่ายเช่นกัน

24 คุณเป็นนักสำรวจ ชอบค้นหา ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุด นิ่ง ชอบการเรียนรู้ปรับตัวกับ สิ่งใหม่ๆ ได้ดี

25 คุณเป็นนักจัดการ และ วางแผน เป็นคนเจ้าระเบียบ ทำอะไรตามกฎเกณฑ์อย่าง เคร่งครัด ชอบทำงานแบบ เดี่ยว

26 คุณชอบเป็นผู้นำ มีความ เชื่อมั่นในตนเองสูง มักติดสิน ใจด้วยตัวเอง ชอบ ความสำเร็จ และมีนิสัยดื้อรัน

27 คุณเป็นคนมีความคิด สร้างสรรค์ ชอบอยู่ในโลก แห่งจินตนาการ ชอบใช้ชีวิต ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

28 Trapezoid Rectangle Rhombus Square Quadrilateral

29 Equilateral Isosceles Triangle Right-angledTriangle

30 สูตรการหาพื้นที่ สามเหลี่ยม

31 Area ทำไมพื้นที่หน่วยเป็นตาราง ?

32 พื้นที่ คือ ปริมาณที่ใช้บอกขนาดของ รูปร่างหรือบริเวณใด ๆ ที่เราต้องการ ใน ชีวิตประจำวัน เราอาจเจอกับเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ เช่น ปัญหา การซื้อขายที่ดิน ปกติบริเวณที่ดินอาจจะ ไม่เป็นรูปเรขาคณิตแบบมาตรฐาน เช่น รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมเสมอไป แต่ อาจจะเป็นรูปปิดใดๆก็ได้ ถ้ามีที่ดินสอง แปลง ขายในราคาตารางหน่วยละเท่า ๆ กัน ที่ดินแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ จะต้องแพงกว่า แต่การที่จะบอกว่า บริเวณใดใหญ่กว่ากันอย่างเป็นรูปธรรม นั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลเข้ามา เปรียบเทียบ

33 สี่เหลี่ยม

34 สูตรการหาพื้นที่

35

36

37

38

39 Circ le

40 สูตรการหาปริมาตร http://en.wikipedia.org/wiki/Cube

41 ปริมาตร คือ ปริมาณที่ใช้บอกขนาดของ รูปร่างหรือรูปทรงสามมิติใด ๆ ที่เรา ต้องการ ในชีวิตประจำวัน เราอาจเจอกับ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน หรือ ยา ปริมาตร ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบจำนวน ดังกล่าวได้ง่ายดาย นอกจากนี้เมื่อนำ ความรู้เรื่องปริมาตร ไปรวมกับความรู้เรื่อง อื่น ๆ เช่น น้ำหนัก ทำให้ทราบเกี่ยวกับ ความหนาแน่น เราก็จะสามารถนำความรู้ ดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น การสร้าง เรือ เครื่องบิน หรือนำความรู้เรื่องปริมาตร ไปใช้ในงานทางวิศวกรรม เช่น การ ออกแบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

42 สูตรการหาปริมาตร http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cubic_World.jpg

43 สูตรการหาปริมาตร

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร เป็นแนวคิด เบื้องต้นในการศึกษาในเรื่อง เรขาคณิต ซึ่งในที่นี้จะศึกษากราฟ เส้นตรง พื้นที่ และ ปริมาตรของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google