งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )

2 ลำดับการนำเสนอเนื้อหา ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ปฏิทินการทำงานของที่ปรึกษา การขอความร่วมมือ

3 ความเป็นมา ปี 2549 โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจบริหาร จัดการลุ่มน้ำ เนื่องในโอกาสงานฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี (การบริหาร จัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ) จำนวน 30 ลุ่มน้ำสาขา/ย่อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการน้ำ เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน และองค์กรลุ่มน้ำระดับตำบลโดยการร่วมกันจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง

4 ความเป็นมา –ปี 2549 สสป.มอบหมายให้ สทภ.1-10 จัดเก็บ ข้อมูลลุ่มน้ำสาขานำร่องในรูปแบบแฟ้ม excel 30 ลุ่มน้ำสาขา –ปี 2550 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง เพิ่มอีก 40 ลุ่มน้ำรวมเป็น 70 ลุ่มน้ำ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อ รวบรวมที่ได้เก็บแล้วทั้ง 70 ลุ่มน้ำให้เป็นฐานข้อมูล และฝึกอบรมให้จนท.ภาคฯสามารถนำข้อมูลมา วิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ –ปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำจ้างคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อ รวบรวมที่ได้เก็บแล้วทั้ง 70 ลุ่มน้ำให้เป็นฐานข้อมูล และฝึกอบรมให้จนท.ภาคฯสามารถนำข้อมูลมา วิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ ดำเนินการรวบรวมไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2549 – 2551 จำนวน 70 ลุ่มน้ำสาขา 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร น้ำ และเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูล GIS 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ากรมทรัพยากร น้ำ ให้สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลไว้ใน ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต่อไป

6 1.ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ ทน. ในการจัดทำ ฐานข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่ของ สทภ. จะต้องเป็น ผู้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเอง ทุกขั้นตอนตามคำแนะนำและการ ถ่ายทอดความรู้ของที่ปรึกษา วิธีการดำเนินงาน

7

8

9

10 ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ 70 ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐานข้อมูลประเทศ ทน. ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลและ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2550

11 ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ 70 ลุ่มน้ำย่อย ที่ สทภ. ฐานข้อมูล ประเทศ ทน. ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลและ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2550 GIS ระดับภาค ข้อมูล ตาราง EXCEL ที่ปรึกษา สทภ. 1-10 ตรวจสอบความถูกต้อง ให้คำแนะนำในการแก้ไข 1 2 2.1 3 4 จัการฝึกอบรม ให้คำแนะนำใน การจัดทำ จัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำใน การจัดทำข้อมูล ระดับภาค 4 GIS ระดับประเทศ บูรณาการ เป็นระบบเดียว

12 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญ มาตรา 85(4) รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์ ทส. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน วิสัยทัศน์ของ กรมทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พันธกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13 กลไกของ ทน. ในการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทรัพยากรน้ำ สสป. สทภ. 1-10 ส่วนประสานลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ 1-25 คณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ำสาขา

14 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ

15

16 เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ/สาขา 2.แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3.แผนปฏิบัติการและแผน งบประมาณแบบบูรณาการ

17 นโยบายของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 1.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 1.1 นำไปเสนอของบประมาณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีอุทกภัยจะสามารถนำข้อมูลบ่อน้ำตื้นใน พื้นที่มาใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสูบล้าง ได้ทันที 1.2 นำมาใช้ในการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้ 2.ให้เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของกรมทรัพยากรน้ำเป็นหลัก - รายละเอียดของบ่อบาดาลให้ใช้ผลสำรวจของกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google