งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

2 กรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ ปีงบประมาณ 2550ได้รับการจัดสรร 1, ล้านบาท 2551  ขอตั้งงบประมาณ 3, ล้านบาท  ได้รับการจัดสรร 2, ล้านบาท (เพิ่มขึ้น %)

3 เปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ และ 2551 ที่รายการปี พ.ศ ปี พ.ศ เพิ่มขึ้น/ ลดลง ร้อยละ 1.งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมงบประมาณ1, , หน่วย : ล้านบาท

4 งบประมาณ ปี พ.ศ จำแนกตามงบรายจ่าย รวมงบประมาณ พ.ศ ได้รับจัดสรร 2, ล้านบาท เงินดำเนินงาน (6.56%) งบเงินอุดหนุน (0.56%) หน่วย : ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น (15.93%) งบลงทุน 1, (51.37%) งบบุคลากร (25.58%)

5 ประเด็นที่สำคัญ ทน. ได้ดำเนินการขอแปรญัตติ ในวงเงิน ล้านบาท (หนังสือที่ ทส /2777 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2550) ประกอบด้วย 1)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน World Water Expo 2008 ที่ประเทศ สเปน วงเงิน ล้านบาท 2) การสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ งบประมาณ ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา วงเงิน ล้านบาท 4) โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ วงเงิน ล้านบาท ประกอบด้วย - ระบบส่งน้ำ 3 โครงการ วงเงิน ล้านบาท - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 228 โครงการ วงเงิน ล้านบาท การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ และขบวนการพิจารณางบประมาณ

6 ประเด็นสำคัญ ทน. ได้ขอแปรญัตติ ในวงเงิน ล้านบาท (หนังสือที่ ทส /2777 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2550) ประกอบด้วย การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ และขบวนการพิจารณางบประมาณ กิจกรรม / โครงการงบประมาณ 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน World Water Expo 2008 สเปน ) การสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงและ โครงการพระราชดำริปีงบประมาณ พ.ศ ) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ) โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ - ระบบส่งน้ำ 3 โครงการ - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 228 โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

7 ขบวนการพิจารณางบประมาณ ขณะนี้งบประมาณอยู่ในขั้นตอนการพิจาณา งบประมาณของอนุกรรมาธิการฯ (คณะทำงานฯ) ของสำนักงบประมาณ 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะทำงานฯ ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2) คณะทำงานฯ ด้านการจ้างที่ปรึกษาและวิจัย 3) คณะทำงานฯ ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม การพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม 2550

8 ขบวนการพิจารณางบประมาณ (ต่อ)  ก.ย : สภานิติบัญญัติ แห่งชาติพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ในวาระที่ 2 – 3  17 ก.ย : สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีนำร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google