งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

2 กรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ 2550ได้รับการจัดสรร 1,728.0034 ล้านบาท 2551  ขอตั้งงบประมาณ 3,742.0000 ล้านบาท  ได้รับการจัดสรร 2,431.9705 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 40.74 %)

3 เปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ที่รายการปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้น/ ลดลง ร้อยละ 1.งบบุคลากร602.8104622.119319.30893.20 2.งบดำเนินงาน152.6041159.60627.00214.59 3.งบลงทุน700.43991,249.2720548.832178.36 4.งบเงินอุดหนุน13.100013.60000.50003.82 5.งบรายจ่ายอื่น259.0490387.3730128.324049.54 รวมงบประมาณ1,728.00342,431.9705703.967140.74 หน่วย : ล้านบาท

4 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 จำแนกตามงบรายจ่าย รวมงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้รับจัดสรร 2,431.9705 ล้านบาท เงินดำเนินงาน 159.6062 (6.56%) งบเงินอุดหนุน 13.6000 (0.56%) หน่วย : ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น 387.3730 (15.93%) งบลงทุน 1,249.2720 (51.37%) งบบุคลากร 622.1193 (25.58%)

5 ประเด็นที่สำคัญ ทน. ได้ดำเนินการขอแปรญัตติ ในวงเงิน 653.0924 ล้านบาท (หนังสือที่ ทส 0604.3/2777 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2550) ประกอบด้วย 1)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน World Water Expo 2008 ที่ประเทศ สเปน วงเงิน 40.0000 ล้านบาท 2) การสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ 58.4924 ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา วงเงิน 44.8000 ล้านบาท 4) โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ วงเงิน 509.8000 ล้านบาท ประกอบด้วย - ระบบส่งน้ำ 3 โครงการ วงเงิน 18.0000 ล้านบาท - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 228 โครงการ วงเงิน 491.8000 ล้านบาท การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ และขบวนการพิจารณางบประมาณ

6 ประเด็นสำคัญ ทน. ได้ขอแปรญัตติ ในวงเงิน 653.0924 ล้านบาท (หนังสือที่ ทส 0604.3/2777 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2550) ประกอบด้วย การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ และขบวนการพิจารณางบประมาณ กิจกรรม / โครงการงบประมาณ 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน World Water Expo 2008 สเปน 40.0000 2) การสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงและ โครงการพระราชดำริปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 58.4924 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 44.8000 4) โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ - ระบบส่งน้ำ 3 โครงการ - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 228 โครงการ 509.8000 18.0000 491.8000 (หน่วย : ล้านบาท)

7 ขบวนการพิจารณางบประมาณ ขณะนี้งบประมาณอยู่ในขั้นตอนการพิจาณา งบประมาณของอนุกรรมาธิการฯ (คณะทำงานฯ) ของสำนักงบประมาณ 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะทำงานฯ ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2) คณะทำงานฯ ด้านการจ้างที่ปรึกษาและวิจัย 3) คณะทำงานฯ ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม การพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม 2550

8 ขบวนการพิจารณางบประมาณ (ต่อ)  5 - 6 ก.ย. 2550 : สภานิติบัญญัติ แห่งชาติพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551 ในวาระที่ 2 – 3  17 ก.ย. 2550 : สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีนำร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google