งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ

2 ภ าพรวมวงเงินงบประมาณปี 2550 งบดำเนินงาน ( ลบ.) งบลงทุน (4, ลบ.) งบบุคลากร ( ลบ.) งบประมาณ ปี 2550 (6, ลบ.) เงินอุดหนุน ( ลบ.) รายจ่ายอื่น (1, ลบ.)

3 เปรียบเทียบงบประมาณ พ. ศ และ พ. ศ หน่วย : ล้านบาท รายการ / พ. ศ เพิ่ม ร้อยละ งบ บุคคลาก ร งบ ดำเนินงา น งบลุงทุน , , งบเงิน อุดหนุน งบ รายจ่าย อื่น , , รวม 1, , ,

4 งานที่จะต้องดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน กรมฯ จะต้องทำแผนปฏิบัติการค่าใช้จ่าย (เร่งด่วน) จำนวน 50% ของ - งบบุคลากร (ตามกรอบคำขอปี 2550) - งบดำเนินงาน (ใช้ฐานของ ปี 2549)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google