งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 หน่วย :ล้านบาท งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย งบประจำ 30.36 17.10 13.26 56.32 งบลงทุน - ภาพรวม ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 หน่วย :ล้านบาท งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย ประจำ 58.10 - ลงทุน 97.54 ภาพรวม 153.64 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
และค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 หน่วย :ล้านบาท ปี งบเหลื่อมปี เบิกจ่าย เหลื่อมปี คงเหลือเหลื่อมปี ร้อยละเบิกจ่ายเหลื่อมปี ปี 2556 285.29 22.58 262.71 7.91 ก่อนปี 2556 170.70 11.51 159.19 6.74 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google