งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าของการ จัดทำฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศข้าราชการ ระดับกรม (DPIS) ระเบียบวาระที่ 3.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าของการ จัดทำฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศข้าราชการ ระดับกรม (DPIS) ระเบียบวาระที่ 3.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าของการ จัดทำฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศข้าราชการ ระดับกรม (DPIS) ระเบียบวาระที่ 3.2

2 ตามที่ท่านอธิบดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการ ระดับกรม (DPIS) โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล เป็นรอง ประธาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นคณะทำงาน กลุ่มงานบุคคลอีก 5 คน เป็น คณะทำงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ข้าราชการระดับกรม หรือระบบ DPIS ตาม มาตรฐานของสำนักงาน ก. พ. นั้น คณะทำงานขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

3 1. ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง ของข้าราชการ ( ตามแบบ ก. พ.7 ของ สำนักบริหารกลาง ) ทุกหน่วยงานได้ส่ง เจ้าหน้าที่มากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 2. ขณะนี้ ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นรายบุคคลให้ ข้าราชการตรวจสอบยืนยันด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือให้ตอบกลับภายใน วันที่ 8 กันยายน 2549

4 3. ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลนี้มีความสำคัญ ต่อข้าราชการทุกคน คือ เป็นฐานข้อมูลหลักในการ ดำเนินงานเพื่อสิทธิประโยชน์ ด้านการเจ้าหน้าที่ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ ฯลฯ ใช้เป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบ เบิกจ่ายตรงเงินเดือน และ ค่ารักษาพยาบาล และจะเชื่อมโยงกับ ระบบค่าตอบแทนและ สวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

5 4. ต่อไป ( ประมาณปี 2550) จะพัฒนา ฐานข้อมูลให้ใช้งานผ่าน WEB ให้ทุก สำนัก / ศูนย์ / ภาค / กลุ่มงาน ใช้ประโยชน์ ร่วมกันได้ ณ สำนักงานของตนเอง และจะ ลดภาระของเจ้าหน้าที่ได้มากในงาน เอกสารที่เคยทำอยู่เดิม ทั้งด้านการ เจ้าหน้าที่และด้านการเงิน 5. จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับทุกคน ในการ บันทึก / ตรวจสอบ / แก้ไข / ยืนยันข้อมูลให้ ครบถ้วนและถูกต้องโดยเร็ว โดยขอให้แนบ หลักฐานประกอบให้ชัดเจน หากประสงค์ จะให้แก้ไขข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าของการ จัดทำฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศข้าราชการ ระดับกรม (DPIS) ระเบียบวาระที่ 3.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google