งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม (DPIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม (DPIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม (DPIS)

2 ตามที่ท่านอธิบดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม (DPIS) โดยมี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นคณะทำงาน กลุ่มงานบุคคลอีก 5 คน เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม หรือระบบ DPIS ตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ. นั้น คณะทำงานขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

3 ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของข้าราชการ (ตามแบบ ก. พ
ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของข้าราชการ (ตามแบบ ก.พ.7 ของสำนักบริหารกลาง) ทุกหน่วยงานได้ส่งเจ้าหน้าที่มากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขณะนี้ ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นรายบุคคลให้ข้าราชการตรวจสอบยืนยันด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือให้ตอบกลับภายในวันที่ 8 กันยายน 2549

4 ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลนี้มีความสำคัญต่อข้าราชการทุกคน คือ
เป็นฐานข้อมูลหลักในการดำเนินงานเพื่อสิทธิประโยชน์ ด้านการเจ้าหน้าที่ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ ฯลฯ ใช้เป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบเบิกจ่ายตรงเงินเดือน และ ค่ารักษาพยาบาล และจะเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและ สวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

5 ต่อไป (ประมาณปี 2550) จะพัฒนาฐานข้อมูลให้ใช้งานผ่าน WEB ให้ทุกสำนัก/ศูนย์/ภาค/กลุ่มงาน ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ณ สำนักงานของตนเอง และจะลดภาระของเจ้าหน้าที่ได้มากในงานเอกสารที่เคยทำอยู่เดิม ทั้งด้านการเจ้าหน้าที่และด้านการเงิน จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับทุกคน ในการบันทึก/ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยเร็ว โดยขอให้แนบหลักฐานประกอบให้ชัดเจน หากประสงค์จะให้แก้ไขข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม (DPIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google