งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง
หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ แจ้งหน่วยงานแก้ไขรายละเอียดหากมีข้อผิด ศสท.ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความถูกต้องของการกรอกข้อมูลในแบบและพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น CIO กรมฯ พิจารณาลงนามอนุมัติในแบบคำขอ ศสท. แจ้งหน่วยงานที่จัดทำคำขอฯ ศสท.จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณา เสนอ กษ. ดำเนินการรับบริจาค ตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กษ.รับทราบ หน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อไปที่พัสดุเพื่อขอเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบ และแจ้งกลับมายังศูนย์สารสนเทศ

2 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรมประมงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดหาใหม่ / การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาทดแทน / การเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเดิม หน่วยงานจัดทำแบบคำขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งหน่วยงานแก้ไขรายละเอียดหากมีข้อผิด แจ้งหน่วยงานแก้ไขหากมีข้อผิดและส่งกลับภายในเวลาที่กำหนด และให้หน่วยงานแจ้งยอดเงินที่ถูกต้องไปยัง กผง.ด้วย ศสท.ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความถูกต้องของการกรอกข้อมูลในแบบและพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง พิจารณาให้ความเห็นชอบ CIO กรมฯ พิจารณาลงนามในแบบคำขอ เสนอขอตั้งงบประมาณ ไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักงบฯ ศสท.รวบรวมแบบคำขอและรายงานสรุปผลการพิจารณาส่ง กษ. แจ้งหน่วยงานแก้ไขหากมีข้อผิดและส่งกลับภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กษ.พิจารณาให้ความเห็นชอบและ CIO กษ.ลงนาม กษ.ส่งหนังสือแจ้งอนุมัติกรอบการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ของกษ.ให้สำนักงบฯประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรมประมง
(กรณีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี) การจัดหาทดแทน / เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดหาใหม่ / การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อดำเนินการ เสนอแบบคำขอฯ ให้ ศสท. ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องให้เป็นไป ตามผลการพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี จากคณะกรรมการ ICT กรม และ กระทรวงเกษตรฯ แจ้งหน่วยงานแก้ไขรายละเอียดหากมีข้อผิด CIO กรมฯ พิจารณาลงนามในแบบคำขอ โดยไม่ต้องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ ICT กรม ศสท. แจ้งหน่วยงานที่จัดทำคำขอฯ ศสท.จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรฯ รับทราบ หน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อไปที่พัสดุเพื่อขอเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบ และแจ้งกลับมายังศูนย์สารสนเทศ

4 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรมประมงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พิจารณาครุภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ICT กษ. ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีนั้นสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุได้โดยไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบใหม่แต่หากพ้นปีงบประมาณนั้นถือเป็นสิ้นสุด หน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อไปที่พัสดุเพื่อขอเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบและแจ้งกลับมายังศูนย์สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google