งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง การจัดหาโดยการ รับบริจาค หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์ ศสท. ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง การจัดหาโดยการ รับบริจาค หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์ ศสท. ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง การจัดหาโดยการ รับบริจาค หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์ ศสท. ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความ ถูกต้องของการกรอกข้อมูลในแบบและ พิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมประมง พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น CIO กรมฯ พิจารณาลงนามอนุมัติในแบบ คำขอ ศสท. จัดทำรายงานสรุปผล การพิจารณา เสนอ กษ. ดำเนินการรับ บริจาค ตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กษ. รับทราบ ศสท. แจ้งหน่วยงาน แก้ไข รายละเอียดหาก มีข้อผิด หน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อไป ที่พัสดุเพื่อขอเลขครุภัณฑ์ ตามระเบียบ และแจ้งกลับมายังศูนย์ สารสนเทศ แจ้งหน่วยงานที่จัดทำ คำขอฯ

2 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรมประมง เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดหาใหม่ / การจ้างพัฒนาระบบ สารสนเทศ การจัดหาทดแทน / การเพิ่มประสิทธิภาพ สารสนเทศเดิม หน่วยงานจัดทำแบบคำขอจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ศสท. ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความ ถูกต้องของการกรอกข้อมูลในแบบและ พิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมประมง พิจารณาให้ความเห็นชอบ CIO กรมฯ พิจารณาลงนามในแบบคำขอ ศสท. รวบรวมแบบคำขอและรายงานสรุปผล การพิจารณาส่ง กษ. กษ. ส่งหนังสือแจ้งอนุมัติกรอบการพิจารณา จัดหาคอมพิวเตอร์ของกษ. ให้สำนักงบฯ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ CIO กษ. ลงนาม แจ้ง หน่วยงาน แก้ไข รายละเอียด หากมีข้อผิด แจ้งหน่วยงาน แก้ไขหากมีข้อ ผิดและส่งกลับ ภายในเวลาที่ กำหนด แจ้งหน่วยงาน แก้ไขหากมีข้อ ผิดและส่งกลับ ภายในเวลาที่ กำหนด และให้ หน่วยงานแจ้ง ยอดเงินที่ถูกต้อง ไปยัง กผง. ด้วย เสนอขอตั้ง งบประมาณ ไปยังกอง แผนงาน เพื่อรวบรวมส่ง สำนักงบฯ

3 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรมประมง ( กรณีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ) การจัดหาทดแทน / เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดหาใหม่ / การจ้างพัฒนาระบบ สารสนเทศ หน่วยงานที่ประสงค์เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เพื่อดำเนินการ เสนอแบบคำขอฯ ให้ ศสท. ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องให้เป็นไป ตามผลการพิจารณาการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณประจำปี จากคณะกรรมการ ICT กรม และ กระทรวง เกษตรฯ CIO กรมฯ พิจารณาลงนามในแบบคำขอ โดยไม่ต้องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ ICT กรม แจ้งหน่วยงาน แก้ไข รายละเอียดหาก มีข้อผิด ศสท. จัดทำรายงานสรุปผล การพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศกระทรวง เกษตรฯ รับทราบ ศสท. หน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อไป ที่พัสดุเพื่อขอเลขครุภัณฑ์ ตามระเบียบ และแจ้งกลับมายังศูนย์ สารสนเทศ แจ้งหน่วยงานที่จัดทำ คำขอฯ

4 พิจารณาครุภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ICT กษ. ดำเนินการจัดซื้อตาม ระเบียบพัสดุ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายใน ปีนั้นสามารถโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณและดำเนินการ จัดซื้อตามระเบียบพัสดุได้ โดยไม่ต้องเสนอขอความ เห็นชอบใหม่แต่หากพ้น ปีงบประมาณนั้นถือเป็นสิ้นสุด ได้รับงบประมาณไม่ได้รับงบประมาณ ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรมประมง เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยงานแจ้งผลการจัดซื้อไปที่พัสดุเพื่อขอเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบและแจ้ง กลับมายังศูนย์สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดหาโดยการรับบริจาคของหน่วยงานกรมประมง การจัดหาโดยการ รับบริจาค หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์ ศสท. ตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้น ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google