งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.5 ความเห็นของ TRIS ต่อรายงาน KPI รอบ 6 เดือน ประเด็น TRIS ต้องการให้ ทน. ทำเพิ่มเติม (28 เมษายน 2549) ตัวชี้วัดที่ 3.1ประปาหมู่บ้าน ให้ติดตามการต่อยอดจากผลที่ได้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.5 ความเห็นของ TRIS ต่อรายงาน KPI รอบ 6 เดือน ประเด็น TRIS ต้องการให้ ทน. ทำเพิ่มเติม (28 เมษายน 2549) ตัวชี้วัดที่ 3.1ประปาหมู่บ้าน ให้ติดตามการต่อยอดจากผลที่ได้ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.5 ความเห็นของ TRIS ต่อรายงาน KPI รอบ 6 เดือน ประเด็น TRIS ต้องการให้ ทน. ทำเพิ่มเติม (28 เมษายน 2549) ตัวชี้วัดที่ 3.1ประปาหมู่บ้าน ให้ติดตามการต่อยอดจากผลที่ได้ของ โครงการที่ทำแล้ว ตัวชี้วัดที่ 3.2การพัฒนา / อนุรักษ์แหล่งน้ำ โครงการล่าช้า ให้ทำการปรับแผน เพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบ

2 วาระที่ 3.5 ความเห็นของ TRIS ต่อรายงาน KPI รอบ 6 เดือน ประเด็น TRIS ต้องการให้ ทน. ทำเพิ่มเติม (28 เมษายน 2549) ตัวชี้วัดที่ 3.3น้ำหลาก-ดินถล่ม ล่าช้า ให้จัดทำแผนเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ ตัวชี้วัดที่ 3.4การติดตั้งระบบเตือนภัยลุ่มน้ำชี / มูล ให้เสนอแผนที่จะทำให้แล้วเสร็จ

3 วาระที่ 3.5 ความเห็นของ TRIS ต่อรายงาน KPI รอบ 6 เดือน ประเด็น TRIS ต้องการให้ ทน. ทำเพิ่มเติม (28 เมษายน 2549) ตัวชี้วัดที่ 3.7รายงานประจำปี ต้องแล้วเสร็จภายใน พ.ค. 49 ตัวชี้วัดที่ 10การลดขั้นตอนฯ ให้ทำรายละเอียดขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานทาง วิชาการและความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.5 ความเห็นของ TRIS ต่อรายงาน KPI รอบ 6 เดือน ประเด็น TRIS ต้องการให้ ทน. ทำเพิ่มเติม (28 เมษายน 2549) ตัวชี้วัดที่ 3.1ประปาหมู่บ้าน ให้ติดตามการต่อยอดจากผลที่ได้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google