งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างโยธา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างโยธา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างโยธา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก “ ซ่อมบำรุงเดลิ เวอร์รี่ ” กลุ่มช่างโยธา

2 ประเภทโครงการ ต่อยอดโครงการเดิม โครงการเดิม

3 หลักการและเหตุผล ( มูลเหตุจูงใจ ) ปัจจุบัน ปัจจุบันการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อมบำรุง เดลิเวอรรี่ ” ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ซึ่งทำให้มองเห็นว่าโครงการที่ทำอยู่ ในปัจจุบันนี้ กำลังดำเนินงานไปได้ ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผล การตอบรับดี จึงได้ริเริ่มที่จะ จัดทำ preventive maintenance ขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อได้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ โครงสร้างอาคาร ประจำสำนักงาน อาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบสภาพอายุ งาน ของวัสดุ อุปกรณ์ ในสำนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ของช่าง ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชำนาญมากขึ้น

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ preventive maintenance อัตราการทำ preventive maintenance ของระบบโยธา ให้ เป็นไปตามแผนการที่กำหนด อัตราการซ่อมของงานช่างโยธา อัตรา ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและ หน่วยงาน

6 แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตของโครงการ 8 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลา เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 8 เดือน

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ลำดั บ ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งหน่วยงาน 1 นายอนุรักษ์ แก้วมีแสงที่ปรึกษากลุ่มซ่อมบำรุง 2 นายนิคม ปล้องชูประธานกลุ่มซ่อมบำรุง 3 นายสมรัก พระฉายเลขานุการซ่อมบำรุง 4 นายวินัย จำนงค์ศิลป์สมาชิกซ่อมบำรุง 5 นายมานัส ทองประเสริฐสมาชิกซ่อมบำรุง 6 นายโสรส นิลวัฒน์สมาชิกซ่อมบำรุง 7 นายสมคิด บุญเกิดสมาชิกซ่อมบำรุง 8 นายบรรดิษฐ์ เล็กลาดสมาชิกซ่อมบำรุง 9 นายกล้า นัดดาพรหมสมาชิกซ่อมบำรุง

8 การประเมินผลโครงการ มีการประเมินผลทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ ได้ข้อมูล นำมาประกอบกับการ วิเคราะห์ หามูลเหตุในการตัดสินใจใน การจัดการขั้นต่อไป

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ลดการชำรุดสูญเสีย การเกิดอุบัติภัย และอุบัติเหตุเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายบางประการที่อาจ ก่อให้เกิดการเสียหายในอนาคต เพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ให้ มีความชำนาญในงานที่ต้องรับผิดชอบ มากขึ้น

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ โครงการได้สรุปหาสาเหตุและได้ทำการ ปรับปรุง กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง ละเอียดรอบครอบและมีมาตรฐานตาม หลักวิชาการมาตรฐาน ทางวิศวกรรม และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการ ผิดพลาดที่น้อยที่สุด

11 สรุปการขยายผลหรือการ ปรับปรุงที่เพิ่มเติมจากโครงการ ปีที่แล้ว preventive maintenance จากโครงการที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราได้ ให้บริการงานซ่อมแบบเชิงรุกโดยทำเป็นทีม และทางโครงการได้ขยายผลต่อยอดให้เพิ่ม จากเดิมโดยการจัดการทำการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน ( preventive maintenance ) ของ ระบบประกอบอาคาร ของอาคารจามจุรี 1 ถึง อาคารจามจุรี 5 และจะต่อยอดไปยังอาคาร ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

12 ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาอาคารด้าน ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ลำดั บ รายการตรวจสอบบำรุงรักษา 2 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หมาย เหตุ 1 การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัว อาคาร √ 2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบน พื้นอาคาร √ 3 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ อาคาร √ 4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือ วัสดุตกแต่งอาคาร √ 5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร √ 6 การวิบัติของโครงสร้างอาคาร √ 7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร √

13 รูปการปฏิบัติงาน กลุ่มช่างโยธา

14

15

16 จบการนำเสนอ ถาม - ตอบ = ?


ดาวน์โหลด ppt งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างโยธา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google