งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานสร้างสรรค์ ดีเด่น RID INNOVATION 2011 รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานสร้างสรรค์ ดีเด่น RID INNOVATION 2011 รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานสร้างสรรค์ ดีเด่น RID INNOVATION 2011 รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบ

2 ชื่อผลงาน “ ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล แผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ ”

3 ทีมงานที่สร้างสรรค์ ผลงาน นายสมยศ แก้วโมรา นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ นายนพดล ภูมิวิเศษ

4 ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล แผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ

5 http://www.ridth.com Home บริการแฟ้มเอกสาร สถานการณ์แผ่นดินไหว ระบบสารบัญ : สืบค้นข้อมูลแผนที่ และ ติดตามงาน Download : โปรแกรม Smart Survey XI เชื่อมโยง web link กับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามข่าวสารทันโลก

6 บริการแฟ้มเอกสาร ส่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลแผนที่ ภายในและภายนอกสำนัก

7 Download : โปรแกรม Smart Survey XI โปรแกรม Smart Survey XI - การประมวลผลสำรวจวงรอบ และ Side shot - การพล็อตเส้นวงรอบ พล็อตแผนที่ข้อมูล Side shot แผนที่รูปตัดตามขวาง แผนที่รูปตัดตามยาว แผนที่งานสำรวจกันเขต ชลประทาน - การประกอบระวางแผนที่ นำระวางแผนที่ไปเปิดใช้ งาน - การกำหนดรายละเอียดโค้ง การวางโค้งราบในสนาม - การกำหนดระยะทางบนเส้นสำรวจ

8 สถานการณ์แผ่นดินไหว ติดตามสถานการณ์ แผ่นดินไหว แบบ real time

9 ระบบสารบัญ : ระบบสืบค้นข้อมูลแผนที่ ระบบติดตามงาน

10 ระบบติดตามงาน ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน

11 สืบค้นรายการแผนที่ประเภทต่างๆ ในแต่ละ โครงการ

12 แสดงรายละเอียดข้อมูล แผนที่

13 แสดงรายละเอียดข้อมูล ชนิดของแผนที่

14 ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน เป็นช่องทางรับ - ส่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลแผนที่ ที่มีขนาดความจุมาก ผ่านระบบสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ข้อมูลแผนที่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักฯ สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์พิบัติภัยทาง น้ำและอื่นๆได้ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ให้องค์กร อื่นได้ โดยผ่านการทำ Web link

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานสร้างสรรค์ ดีเด่น RID INNOVATION 2011 รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google