งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี กลุ่ม : หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี กลุ่ม : หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี กลุ่ม : HR@CUBOOK หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม : นางสาวบุษรามาส ฐานะกาญจน์ HR@CUBOOK

2 HR@CUBOOK ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ พนักงานได้รับเลื่อน ขั้นประจำปีล่าช้า มากกว่า 3 เดือน เครียด ! เงิน หมด ไม่มีสมาธิ ทำงาน แผนดำเนินชีวิต ผิดพลาด

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จโครงการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ธันวาคม ธันวาคม พนักงานได้รับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกำหนดเวลาที่ ควรเป็น ลดระยะเวลาการประเมิน เลื่อนขั้น + พนักงานรู้สถิติการ ทำงานของตนเองที่เป็น ปัจจุบัน HR@CUBOOK

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา ) แบบประเมิน ล้าสมัย รายละเอียด มาก ข้อมูลประกอบการ ประเมินล่าช้า ไม่ ครบ เช่น สถิติ พนักงาน ไม่พร้อม ภาระงานผู้ ประเมินมีมาก ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ไม่ รองรับ HR@CUBOOK

5 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ไม่ รองรับ แบบประเมิน ล้าสมัย รายละเอียด หลายหน้า ข้อมูลการประเมิน ไม่ครบและล่าช้า พัฒนาระบบสถิติ พนักงาน รายคน ปรับแบบ ประเมินผลงาน คงเหลือ 1 แผ่น จัดระบบติดตาม 3 ระยะก่อนถึง กำหนดประเมินที่ แท้จริง ใหม่ เดิม HR@CUBOOK

6 ผลลัพธ์การดำเนินการ โครงการ เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม พนักงานได้รับการ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ HR@CUBOOK

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายทรงยศ สามกษัตริย์ ที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายเกรียง ศักดิ์ หรรษาเวก ที่ปรึกษากลุ่ม 3. น. ส. บุษรามาส ฐานะกาญจน์ ประธานกลุ่ม 4. น. ส. จาริณี บุญวรรณ์ เลขานุการ 5. น. ส. ลักษณา เจนช่าง สมาชิก 6. นายเฉลิม ชัย ปานแก้ว สมาชิก HR@CUBOOK


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี กลุ่ม : หน่วยงาน : แผนกบุคคลและ ประกันคุณภาพศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google