งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
หน่วยงาน : แผนกบุคคลและประกันคุณภาพศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม : นางสาวบุษรามาส ฐานะกาญจน์ กลุ่ม :

2 พนักงานได้รับเลื่อนขั้นประจำปีล่าช้ามากกว่า 3 เดือน
ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ เครียด ! เงินหมด ไม่มีสมาธิทำงาน พนักงานได้รับเลื่อนขั้นประจำปีล่าช้ามากกว่า 3 เดือน แผนดำเนินชีวิตผิดพลาด

3 + เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ธันวาคม
พนักงานได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกำหนดเวลาที่ควรเป็น + เลื่อนขั้นเงินเดือน ลดระยะเวลาการประเมินเลื่อนขั้น ธันวาคม พนักงานรู้สถิติการทำงานของตนเองที่เป็นปัจจุบัน

4 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่รองรับ แบบประเมินล้าสมัยรายละเอียดมาก
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(ก้างปลา) ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่รองรับ ข้อมูลประกอบการประเมินล่าช้า ไม่ครบ เช่น สถิติพนักงาน ไม่พร้อม แบบประเมินล้าสมัยรายละเอียดมาก ภาระงานผู้ประเมินมีมาก

5 แบบประเมินล้าสมัยรายละเอียดหลายหน้า
สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ เดิม ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่รองรับ แบบประเมินล้าสมัยรายละเอียดหลายหน้า ข้อมูลการประเมินไม่ครบและล่าช้า ใหม่ จัดระบบติดตาม 3 ระยะก่อนถึงกำหนดประเมินที่แท้จริง พัฒนาระบบสถิติพนักงาน รายคน ปรับแบบประเมินผลงานคงเหลือ 1 แผ่น

6 ผลลัพธ์การดำเนินการโครงการ
เดือนธันวาคม พนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่

7 Thank you ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายทรงยศ สามกษัตริย์ ที่ปรึกษากลุ่ม นายเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก ที่ปรึกษากลุ่ม น.ส.บุษรามาส ฐานะกาญจน์ ประธานกลุ่ม น.ส.จาริณี บุญวรรณ์ เลขานุการ น.ส.ลักษณา เจนช่าง สมาชิก นายเฉลิมชัย ปานแก้ว สมาชิก Thank you


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : ลดระยะเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google