งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกระบวนการจัดทำสัญญา เพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกระบวนการจัดทำสัญญา เพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกระบวนการจัดทำสัญญา เพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ

2  รายชื่อหน่วยงานที่ ร่วมในทีม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วน บริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี กลุ่มบัญชีและการเงิน ส่วน บริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี ส่วนสัญญาและคดีพิเศษ

3  กระบวนการที่นำมา พัฒนา (VSM) ขั้นตอนในการทำสัญญาเช่ามี หลายขั้นตอนเนื่องจากการทำ สัญญามีผลทางกฎหมาย และ มีการตรวจสอบเอกสาร ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน จึงทำ ให้การทำ สัญญาเช่าล่าช้า

4  ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ อาคารจัตุรัสจามจุรี มีอาคาร 3 อาคาร ต่อเนื่องกันคือ อาคารพักอาศัย อาคารส่วนฐาน และอาคาร สำนักงาน ซึ่งแต่ละอาคารจะมีกระบวนการทำสัญญา และขั้นตอนที่แตกต่างกัน ซึ่งบางขั้นตอนอาจใช้ เวลานานมากเกินไป จึงทำให้มีระยะเวลาในการ จัดทำสัญญาเช่าเกินกว่า 45 วัน ดังนั้น จึงมี แนวความคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการทำสัญญาให้ ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน

5  เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และลด ขั้นตอนการทำสัญญา ให้กระชับ และ รวดเร็วทันตามเวลาที่กำหนด ( ภายใน 30 วัน ) เพื่อให้ผู้เช่าได้รับความพึงพอใจ และ ได้รับคืนสัญญาเช่าตามเวลาที่กำหนด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ให้ ทำงานตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

6  VSM ( ก่อนทำ Lean)

7  สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา )

8  สรุปปัญหา สัญญาให้ผู้ เช่าลงนามล่าช้า การทำสัญญามีผลทางด้าน กฎหมาย จึงต้องมีการตรวจ เอกสารต่าง ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน กำหนดหน้าที่การทำงานไม่ ชัดเจน และไม่มีกำหนดระยะเวลา ของแต่ละกระบวนการที่แน่นอน ขาดคู่มือการทำงาน

9  สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ ลดขั้นตอนการตรวจเอกสารให้น้อยลง แต่รัดกุมมากขึ้น ประชุมเพื่อหารือเรื่องกำหนดหน้าที่ กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละ กระบวนการให้ชัดเจน จัดทำคู่มือการทำงาน

10  VSM ( หลังทำ Lean)

11  ผลลัพธ์ของการพัฒนา 1. ผู้เช่าลงนามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการเช่า เดือนผู้เช่าที่ได้รับอนุมัติ การเช่า ( ราย ) ผู้เช่าที่ทำสัญญา แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ( ราย ) คิดเป็น (%) มีนาคม 7457 เมษายน 141285 พฤษภาคม 2 2100 มิถุนายน 11 981 กรกฎาคม 22100 สิงหาคม 33100 กันยายน 22100 2. มีกระบวนการในการทำสัญญาเป็นมาตรฐาน มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการกระบวนการจัดทำสัญญา เพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google