งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ

2 รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมในทีม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี กลุ่มบัญชีและการเงิน ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี ส่วนสัญญาและคดีพิเศษ

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM)
ขั้นตอนในการทำสัญญาเช่ามีหลายขั้นตอนเนื่องจาก การทำสัญญามีผลทางกฎหมาย และมีการตรวจสอบ เอกสาร ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน จึงทำให้การทำ สัญญาเช่าล่าช้า

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
อาคารจัตุรัสจามจุรี มีอาคาร 3 อาคาร ต่อเนื่องกันคือ อาคารพักอาศัย อาคารส่วนฐาน และอาคารสำนักงาน ซึ่งแต่ละอาคารจะมีกระบวนการทำสัญญาและขั้นตอนที่แตกต่างกัน ซึ่งบางขั้นตอนอาจใช้เวลานานมากเกินไป จึงทำให้มีระยะเวลาในการจัดทำสัญญาเช่าเกินกว่า 45 วัน ดังนั้น จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการทำสัญญาให้ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทำสัญญา ให้กระชับ และรวดเร็วทันตามเวลาที่กำหนด (ภายใน 30 วัน) เพื่อให้ผู้เช่าได้รับความพึงพอใจ และได้รับคืนสัญญาเช่าตามเวลาที่ กำหนด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ให้ทำงานตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

6 VSM (ก่อนทำ Lean)

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)

8 สรุปปัญหา สัญญาให้ผู้เช่าลงนามล่าช้า
สรุปปัญหา สัญญาให้ผู้เช่าลงนามล่าช้า การทำสัญญามีผลทางด้านกฎหมาย จึงต้องมีการตรวจ เอกสารต่าง ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน กำหนดหน้าที่การทำงานไม่ชัดเจน และไม่มีกำหนดระยะเวลา ของแต่ละกระบวนการที่แน่นอน ขาดคู่มือการทำงาน

9 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ลดขั้นตอนการตรวจเอกสารให้น้อยลง แต่รัดกุมมากขึ้น ประชุมเพื่อหารือเรื่องกำหนดหน้าที่ กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละ กระบวนการให้ชัดเจน จัดทำคู่มือการทำงาน

10 VSM (หลังทำ Lean)

11 ผลลัพธ์ของการพัฒนา 1. ผู้เช่าลงนามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการเช่า เดือน ผู้เช่าที่ได้รับอนุมัติการเช่า (ราย) ผู้เช่าที่ทำสัญญาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ราย) คิดเป็น (%) มีนาคม 7 4 57 เมษายน 14 12 85 พฤษภาคม 2 100 มิถุนายน 11 9 81 กรกฎาคม สิงหาคม 3 กันยายน 2. มีกระบวนการในการทำสัญญาเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการกระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อให้ผู้เช่าลงนาม ให้แล้วเสร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google