งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ ส่วนราชการสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบต้นทุนกันได้ในระหว่างหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ ส่วนราชการสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบต้นทุนกันได้ในระหว่างหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ ส่วนราชการสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบต้นทุนกันได้ในระหว่างหน่วยงาน และ ส่วนราชการ ผลการคำนวณต้นทุนไปใช้ในการวางแผนการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า นำข้อมูลจากระบบ GFMIS ซึ่งได้มีการสะสม ค่าใช้จ่ายไว้ตามศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมแล้ว นั้น มา ใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม

2 ตามพระราชกฤษฎีกา “หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546” มาตรา 21 กำหนดให้ 1.ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการ สาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2.รายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยงาน บริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำนัก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ 4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ

3 ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตจะต้อง รายงานในรายงานต่าง ๆ ที่ส่วนราชการ ต้องจัดทำ เช่น - รายงานผลการดำเนินงานต่อ สาธารณะรายปี - รายงานการประเมินความคุ้มค่าการ ปฏิบัติภารกิจของรัฐ 4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ

4 สำหรับส่วนราชการที่ลงนามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2549 ใน เรื่อง ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ในมิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ ให้ -ส่วนราชการต้องสามารถคำนวณต้นทุน ส่วนราชการได้ -ต้องนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำแผนการ เพิ่มประสิทธิภาพได้ 4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ


ดาวน์โหลด ppt 4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ ส่วนราชการสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบต้นทุนกันได้ในระหว่างหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google