งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใช้เงินงบประมาณ ทันเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใช้เงินงบประมาณ ทันเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใช้เงินงบประมาณ ทันเวลา คุ้มค่าและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2550 KEY PROCESS 6. การติดตามประเมินผล 2. วางแผน / การจัดสรร 4. จัดทำแผนปฎิบัติการ และดำเนินการ 5. ควบคุม เร่งรัด กำกับ KU- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1. รับนโยบายจาก ผู้บริหาร 3. แจ้งผลการจัดสรร

2 KU-ERM 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใช้เงินงบประมาณ ทันเวลา คุ้มค่าและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2550 OBJECTIVES MAP วันที่ประเมิน......................................... 3. แจ้งผลการจัดสรร 6. การติดตามประเมินผล 2. วางแผน / การจัดสรร 4. จัดทำแผนปฎิบัติการ และดำเนินการ 5. ควบคุม เร่งรัด กำกับ 1. รับนโยบายจาก ผู้บริหาร 2. เพื่อให้ได้แผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ครอบคลุมทุก ภารกิจหลัก อย่างครบถ้วน เหมาะสม โปร่งใสเป็นธรรมและ สอดคล้องกับนโยบาย 3. เพื่อให้หน่วยงาน รับทราบในรายละเอียด ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 4. เพื่อให้ได้ แผนปฏิบัติการของแต่ ละหน่วยงานที่ถูกต้อง และทันต่อเวลา 6. เพื่อให้หน่วยงานใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผนอย่าง คุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 7. เพื่อให้ทราบ ถึงผลสำเร็จของ การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน 8. เพื่อให้ทราบ ปัญหาหรือ อุปสรรคที่เกิด จากการ ปฏิบัติงานอันจะ นำไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไข 1. เพื่อให้ทราบทิศทางที่ชัดเจนของ ผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณ

3 KU-ERM 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใช้เงินงบประมาณ ทันเวลา คุ้มค่าและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2550 RISK MAP วันที่ประเมิน......................................... 3. แจ้งผลการจัดสรร 6. การติดตามประเมินผล 2. วางแผน / การจัดสรร 4. จัดทำแผนปฎิบัติการ และดำเนินการ 5. ควบคุม เร่งรัด กำกับ 1. รับนโยบายจาก ผู้บริหาร 2. ไม่มีแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ครอบคลุมทุก ภารกิจหลัก อย่างครบถ้วน เหมาะสม โปร่งใสเป็นธรรมและ สอดคล้องกับนโยบาย 3. หน่วยงานไม่รับทราบ ในรายละเอียดของ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 4. ได้แผนปฏิบัติการ ของแต่ละหน่วยงาน ไม่ถูกต้องและล่าช้า 6. หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนอย่างคุ้มค่าอย่างมี ประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด 7. ไม่ทราบถึง ผลสำเร็จของ การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน 8. ไม่ทราบ ปัญหาหรือ อุปสรรคที่เกิด จากการ ปฏิบัติงานอันจะ นำไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไข 1. ไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนของ ผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณ

4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะ เกิด คำอธิบาย 5432154321 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 1-6 เดือนต่อครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 2-3 ต่อครั้ง 5 ปีต่อครั้ง เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่า ประเมินผลกระทบ ระดับผลกระทบคำอธิบาย 5432154321 รุนแรงที่สุด ค่อนข้าง รุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ มีโอกาสเกิดบางครั้ง อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น KU-ERM 4 วันที่ประเมิน.........................................

5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2345 2 3 4 5 KU-ERM 5 วันที่ประเมิน......................................... 1.11.21.31.41.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใช้เงินงบประมาณ ทันเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google