งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Your company slogan การจัดทำบัญชีต้นทุนของส่วนราชการ จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ /แผนปฏิรูประบบ บริหารภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐ แนวใหม่ โดย จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ /แผนปฏิรูประบบ บริหารภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐ แนวใหม่ โดย - มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า - มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า - กระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมี - กระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมี อิสระและคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร อิสระและคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร หน่วยงานราชการจึงต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์และ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประเมินผลการ ดำเนินงานทางการเงิน มีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและ บริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ และให้ มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหาร จัดการ สินทรัพย์ การตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหาร หน่วยงานราชการจึงต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์และ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประเมินผลการ ดำเนินงานทางการเงิน มีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและ บริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ และให้ มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหาร จัดการ สินทรัพย์ การตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหาร

3 Your company slogan การจัดทำบัญชีต้นทุนของส่วนราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 ที่ดี พ.ศ.2546 - มาตรา 26 : กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการ สาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชี กลาง กำหนด และรายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสา ธารระของต้นให้ สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง ทราบ - มาตรา 26 : กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการ สาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชี กลาง กำหนด และรายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสา ธารระของต้นให้ สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง ทราบ - มาตรา 21 วรรคสาม : กำหนดให้หน่วยงานทำการเปรียบเทียบรายจ่าย ต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่เป็นประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีรายจ่ายต่อ หน่วยในงานบริการสาธารณะเดียวกันนั้นสูงกว่าส่วนราชการอื่น ๆ ให้ส่วน ราชการนั้นจัดทำแผนลดรายจ่ายต่อหน่วย และแจ้ให้สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลางทราบ และหากไม่มีการทักท้วงใดๆ เกี่ยวกับแผนดังกล่าว ให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนการลดรายจ่าย นั้น เพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป - มาตรา 21 วรรคสาม : กำหนดให้หน่วยงานทำการเปรียบเทียบรายจ่าย ต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่เป็นประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีรายจ่ายต่อ หน่วยในงานบริการสาธารณะเดียวกันนั้นสูงกว่าส่วนราชการอื่น ๆ ให้ส่วน ราชการนั้นจัดทำแผนลดรายจ่ายต่อหน่วย และแจ้ให้สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลางทราบ และหากไม่มีการทักท้วงใดๆ เกี่ยวกับแผนดังกล่าว ให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนการลดรายจ่าย นั้น เพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป

4 Your company slogan ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 12 - มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 12 เรื่อง ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เมื่อได้ผลการ คำนวณต้นทุนแล้ว ต้องนำผลการคำนวณมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย การจัดทำบัญชีต้นทุนของส่วนราชการ

5 Your company slogan ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 พ.ศ.2551 พ.ศ. 2549 ตัวชี้วัด ที่ 12 ระดับ ความสำเร็จของการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

6 Your company slogan การบัญชีต้นทุน เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน และภาคราชการ ในการคำนวณต้นทุนให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จะต้อง กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุนให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้ผลการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ในการคำนวณต้นทุนให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จะต้อง กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุนให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้ผลการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุน สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐควรจะมีการจัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามส่วนงาน จึงจะ เหมาะสมและทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดผลการ ดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการ กระจายต้นทุนของแต่ละส่วนงานเข้าสู่กิจกรรมและผลผลิต เพื่อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อไป วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุน สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐควรจะมีการจัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามส่วนงาน จึงจะ เหมาะสมและทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดผลการ ดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการ กระจายต้นทุนของแต่ละส่วนงานเข้าสู่กิจกรรมและผลผลิต เพื่อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อไป

7 Your company slogan ความหมายและคำจำกัดความ การบัญชีต้นทุน : เป็นสาขาหนึ่งของการบัญชี ที่เกี่ยวกับการ การบัญชีต้นทุน : เป็นสาขาหนึ่งของการบัญชี ที่เกี่ยวกับการ จำแนก การบันทึก การปันส่วน การสรุป และการรายงาน รวมทั้ง การประมาณการต้นทุนหรือ ต้นทุนที่คาดไว้ การบัญชีต้นทุนจะรวมถึงการออกแบบและการจัดระบบต้นทุน การบัญชีต้นทุนจะรวมถึงการออกแบบและการจัดระบบต้นทุน การแบ่งแยกต้นทุน เช่น การแบ่งแยก ตามแผนกกิจกรรมหรือ ผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบต้นทุน เช่น การเปรียบเทียบต้นทุน จริงกับต้นทุนมาตรฐานหรือต้นทุนที่ ประมาณการไว้ รวมทั้งการ เสนอและให้ความหมายของข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

8 Your company slogan ต้นทุน (cost) หมายถึง รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า หรือบริการ ซึ่งอาจเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือการก่อ หนี้ผูกพัน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและ บริการ ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ สามารถระบุเข้าสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่มที่เป็นผู้ผลิต ผลผลิตได้อย่างเจาะจงว่าใช้ไปเท่าไรในการผลิต ผลผลิตใด ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ หลายๆ สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่มใช้ร่วมกันในการผลิต ผลผลิต ไม่เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะของ Cost Center ใด เพียงแห่งเดียว ความหมายและคำจำกัดความ(กรมบัญชีกลาง)

9 Your company slogan การปันส่วน (Allocation) หมายถึง การแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายไป ยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การดำเนินงาน หรือผลผลิตตาม เกณฑ์ต่างๆ ต้นทุนรวม (Full Cost) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ เกิดขึ้นในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน โดยไม่ต้องคำนึง แหล่งเงิน และเป็นการคำนวณจากตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บันทึก บัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ หน่วยงานภาครัฐทำการผลิตและส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาผลผลิต และจัดสรรเงินลงทุน หลักในการพิจารณาแนวโน้มการดำเนินงาน เพื่อวัดผลการ ดำเนินงาน ความหมายและคำจำกัดความ(กรมบัญชีกลาง)

10 Your company slogan หน่วยต้นทุน (Cost Center) หมายถึง หน่วยงานภายในส่วน ราชการที่กำหนดขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่ง แต่ละหน่วยงานจะมีการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร หรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต หน่วยงานหลัก (Functional Cost Center) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วม ในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน (Support Cost Center) หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการกับหน่วยงานหลัก หรือทำงาน สนับสนุน ความหมายและคำจำกัดความ(กรมบัญชีกลาง)

11 Your company slogan แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้เกิดข้อมูลต้นทุนที่เป็นเครื่องมือทางด้านการเงิน สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 2. เพื่อวัดผลการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่า 3. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน 4. เพื่อการวางแผนการทำงาน หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิต

12 Your company slogan หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิต ในปีงบประมาณ 2550 ระบุผลผลิตของหน่วยงาน ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ระบุศูนย์ต้นทุน (Cost Center) โดยแยกเป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ขั้นตอนที่ 3

13 Your company slogan หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิต ระบุต้นทุนรวมของทั้งหน่วยงานโดยแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เป็น ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม กระจายต้นทุนหน่วยสนับสนุนเข้าหลัก ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 รวมต้นทุนเชื่อมโยงสู่กิจกรรม/ผลผลิต ขั้นตอนที่ 6

14 Your company slogan ข้อกำหนดในการคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิต ปีงบประมาณ 2551 กรมบัญชีกลาง ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์คงค้าง ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตาม รายงานของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมถึงเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นต้นทุนของ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นต้นทุนของ สินทรัพย์ถาวรที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตลอดอายุ สินทรัพย์ถาวรที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตลอดอายุ การใช้งาน การใช้งาน

15 Your company slogan ข้อกำหนดในการคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิต ปีงบประมาณ 2551 กรมบัญชีกลาง ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามรายงานของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับ ระบบบัญชีภายใน (KKU FMIS) หลังตัดรายการที่ไม่นำมาคิดต้นทุน ได้แก่ 1) เงินสำรอง สมทบและเงินชดเชย กบข. 2) เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 3) เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 4) ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 5) ค่าใช้จ่ายอื่น (รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง)

16 Your company slogan แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน ปีงบประมาณ 2552 กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางกำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุน ผลผลิตสำหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดย แยกประเภทเป็นเงินจากรัฐบาลและเงินจากแหล่งอื่น ซึ่ง สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดทำงบประมาณด้าน ทุนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดข้อมูลต้นทุนที่เป็นเครื่องมือ ทางด้านการเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหาร การดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนไปสู่การปรับปรุง ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่ากับภาษีของ ประชาชน

17 Your company slogan การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มศึกษา วิจัย ต้นทุนผลผลิตโดยใช้ หลักการบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม ในปี พ.ศ. 2542 และ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1. ตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โดยเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำระบบบัญชี(อาจารย์สะอาด ขุมทรัพย์) บริษัทที่ ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบแผน การเงินและบัญชีตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2549 1. ตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โดยเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำระบบบัญชี(อาจารย์สะอาด ขุมทรัพย์) บริษัทที่ ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบแผน การเงินและบัญชีตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2549 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนามาตรฐานการจัดการ ทางการเงิน การศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบ บัญชีกองทุน 3 มิติ เกณฑ์คงค้าง และระบบบัญชีต้นทุนราย กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 – 2545 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนามาตรฐานการจัดการ ทางการเงิน การศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบ บัญชีกองทุน 3 มิติ เกณฑ์คงค้าง และระบบบัญชีต้นทุนราย กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 – 2545

18 Your company slogan 3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาและ FTES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 -2547 ให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่าน Financing and resource Forum และ ทปอ. ใช้ข้อมูลนี้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำต้นทุนรายสาขาวิชาของกองทุนให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (ICL) 3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาและ FTES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 -2547 ให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่าน Financing and resource Forum และ ทปอ. ใช้ข้อมูลนี้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำต้นทุนรายสาขาวิชาของกองทุนให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (ICL) 4. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ให้ส่วนราชการ จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ แต่ละประเภทตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายงานผล การคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ ราชการทราบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 4. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ให้ส่วนราชการ จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ แต่ละประเภทตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายงานผล การคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ ราชการทราบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)

19 Your company slogan แนวคิดการจัดทำต้นทุน มหาวิทยาลัยขอนก่นใช้หลักการบัญชีต้นทุนราย กิจกรรม (Activity Base Costing) การคำนวณต้นทุนผลผลิตต้องให้ใกล้เคียงกับ ความเป็นจริงให้มากที่สุด ตามรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ไม่ รวมงบลงทุน(ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

20 Your company slogan ค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยการ บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง แล้วคำนวณต้นทุน ผลผลิต ค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นต้นทุนของ การใช้สินทรัพย์ถาวร การคำนวณต้นทุนผลผลิต เริ่มที่การกำหนดผลผลิต และกิจกรรม ต้องกำหนดหน่วยงานที่เป็น ศูนย์ต้นทุน หลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน โดยพิจารณากิจกรรมเป็น หลักสำคัญและอิงกับโครงสร้างการบริหารที่แบ่งเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ แนวคิดการจัดทำต้นทุน (ต่อ)

21 Your company slogan วิธีการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต 1. ระบุกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม และกิจกรรมสนับสนุน 2. บันทึกข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจริงของกิจกรรมหลักและ กิจกรรมสนับสนุน 3. ปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์การปันส่วน 3.1 กิจกรรมสนับสนุนด้านบริหารให้กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ สนับสนุนวิจัย สนับสนุนบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมหลักด้านการเรียน การสอน 3.2 กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ (คอมพิวเตอร์ฯ,ห้องสมุดฯ) ให้กิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.3 เงินเดือนและค่าตอบแทนอาจารย์ให้กิจกรรมหลัก 4 ด้าน

22 Your company slogan วิธีการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต(ต่อ) 4.กิจกรรมหลักได้รับ ต้นทุนทางอ้อม(Indirect Cost) จาก กิจกรรมสนับสนุน มารวมกับ ต้นทุนทางตรง(Direct Cost) โดยมี ศูนย์ต้นทุนดังนี้ 4.1 ศูนย์ต้นทุนกิจกรรมการเรียนการสอน คือ คณะ โดยมี หลักสูตร เป็นสายการผลิต แต่ละหลักสูตรมีกิจกรรมย่อย คือ การสอนวิชาต่างๆ คำนวณต้นทุนต่อนักศึกษา (ที่สอบผ่าน) ทุกต้นทุน ทุกรายวิชาของแต่ละหลักสูตรเป็นต้นทุนหลักสูตร 4.2 ศูนย์ต้นทุนกิจกรรมวิจัย คือ คณะ โดยมีโครงการวิจัยเป็น สายการผลิต สายการผลิต

23 Your company slogan วิธีการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต(ต่อ) 4.3 ศูนย์ต้นทุนกิจกรรมบริการวิชาการ คือ คณะ โดยมีโครงการ บริการวิชาการ เป็นสายการผลิต บริการวิชาการ เป็นสายการผลิต 4.4 ศูนย์ต้นทุนกิจกรรมบริการรักษาพยาบาล คือ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและเป็น ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและเป็น สายการผลิต สายการผลิต 4.5 ศูนย์ต้นทุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ คณะ โดยมีโครงการศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสายการผลิต โดยมีโครงการศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสายการผลิต

24 Your company slogan 5. การพัฒนาระบบและโปรแกรม (Software) แผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ บัญชีกองทุน 3 มิติ เกณฑ์คง ค้าง และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ มข.) KKU FMIS เริ่มใช้โปรแกรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 5. การพัฒนาระบบและโปรแกรม (Software) แผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ บัญชีกองทุน 3 มิติ เกณฑ์คง ค้าง และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ มข.) KKU FMIS เริ่มใช้โปรแกรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)

25 Your company slogan กิจกรรม(Activities) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมกิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก(Functional Activities) จัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา,วิชา วิจัยโครงการวิจัย บริการวิชาการโครงการบริการวิชาการ บริการรักษาพยาบาลกิจกรรมย่อย(โครงการระดับโรงพยาบาล) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมสนับสนุน(Supporting Activities) สนับสนุนการบริหารกิจกรรมย่อย(โครงการ) สนับสนุนวิชาการพัฒนานักศึกษา หลักสูตร,ทะเบียนและประมวลผล คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้องสมุดและสารสนเทศ

26 Your company slogan ผลผลิต (Output) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมหลักผลผลิต/หน่วยวัดเชิงปริมาณ จัดการศึกษานักศึกษาสาขาวิชา................/คน วิจัยโครงการวิจัย/โครงการ บริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาลผู้รับบริการวิชาการแก่ชุมชน/คน โครงการบริการวิชาการ/โครงการ คนไข้/คน,ผู้ป่วยเอดส์/ราย,ชันสูตรพลิกศพ/ศพ ศิลปะและวัฒนธรรมผู้เข้าร่วมโครงการ/คน,โครงการศิลปะและวัฒนธรรม/โครงการ

27 Your company slogan โครงสร้างต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 Your company slogan 1.กิจกรรมหลักได้รับ ต้นทุนทางอ้อม(Indirect Cost) จาก กิจกรรมสนับสนุน มารวมกับ ต้นทุนทางตรง(Direct Cost) โดยมี ศูนย์ต้นทุน ดังนี้ 1.1 ศูนย์ต้นทุนกิจกรรมการเรียนการสอน คือ คณะ โดยมี หลักสูตรเป็นสายการผลิต เมื่อได้รับต้นทุนทางอ้อมจาก กิจกรรม สนับสนุน มารวมกับต้นทุนทางตรง รวมเป็นต้นทุนรวมทั้งหมด ของคณะ 1.2 สำนักงานคณบดีคณะ(หน่วยต้นทุนสนับสนุนของคณะ) ปัน ส่วนตามเกณฑ์การปันส่วนให้กับทุกภาควิชาในคณะ (หน่วย ต้นทุนหลัก) ปันส่วนให้กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา กิจกรรม บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.2 สำนักงานคณบดีคณะ(หน่วยต้นทุนสนับสนุนของคณะ) ปัน ส่วนตามเกณฑ์การปันส่วนให้กับทุกภาควิชาในคณะ (หน่วย ต้นทุนหลัก) ปันส่วนให้กิจกรรมวิจัยทางการศึกษา กิจกรรม บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แนวทางการจัดทำในปีงบประมาณ 2553

29 Your company slogan 1.3 ภาควิชาในคณะ ปันส่วนตามเกณฑ์การปันส่วนให้ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรายสาขาวิชา 1.4 รวมค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชาจาก กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรายสาขาวิชากับค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมวิจัยเพื่อการศึกษา 1.4 รวมค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชาจาก กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรายสาขาวิชากับค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมวิจัยเพื่อการศึกษา 1.5 ต้นทุนต่อผลผลิตสาขาวิชา โดยคิดจากจำนวน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรายสาขาวิชาต่อจำนวนบัณฑิต สาขาวิชา 1.5 ต้นทุนต่อผลผลิตสาขาวิชา โดยคิดจากจำนวน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรายสาขาวิชาต่อจำนวนบัณฑิต สาขาวิชา แนวทางการจัดทำในปีงบประมาณ 2553

30 Your company slogan ความคุ้มค่าจากการคำนวณต้นทุนผลผลิต ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดผลได้ของ ผลผลิต บริการ และกิจกรรม ที่มากกว่าต้นทุนของปัจจัย นำเข้าทั้งหมด การทำงานของบุคลากรและผลตอบแทนที่เหมาะสม ความมีประสิทธิผล คือ ทำให้เกิดผลผลิต บริการ กิจกรรม ที่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ จากทรัพยากร หรือปัจจัยนำเข้าทั้งหมดจะต้องนำมาใช้ในการดำเนินการผลิต ผลผลิต บริการ ให้ได้ในจำนวนที่มากที่สุด หรือเสียต้นทุนต่ำ ที่สุด

31 Your company slogan


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google