งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.... (กนก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.... (กนก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.... (กนก.)

2 มติ ครม.19 มิถุนายน 2550 เห็นชอบ 1.ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. …. 2.ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. 2535 พ.ศ..... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และ ให้ดำเนินการต่อไปได้ และอนุมัติให้ถอนร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.....

3 ร่างระเบียบการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติฯ และร่าง ระเบียบเรื่อง ยกเลิกระเบียบการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาชนบท ฯ มีสาระคือ 1.การกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ขององค์กร บริหารจัดการลุ่มน้ำในระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ 2.กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและบำรุงรักษา แหล่งน้ำขนาดเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.ให้มีการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก 4.เป็นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา ชนบท พ.ศ. 2535

4 1.กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากร น้ำแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กนช.” 1.1 มี นรม.หรือรองฯเป็นประธานกรรมก 1.2 กนช.มีอำนาจหน้าที่ เช่น เสนอ ครม. - กำหนดนโยบาย - ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ การ จัดหา การพัฒนา การบริหารจัดการ การ อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นต้น สาระโดยย่อ มติ ครม.19 มิถุนายน 2550

5 2. กำหนดให้ ทน. เป็นสำนักงานเลขานุการ กนช. โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด 3. กำหนดให้ กนช. แต่งตั้งคณะกรรมการลุ่ม น้ำขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละลุ่มน้ำ กำหนด วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง กำหนดอำนาจหน้าที่ เช่น เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค อัน จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็น ต้น สาระโดยย่อ มติ ครม.19 มิถุนายน 2550

6 4. ให้ สทภ.1-10 เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการลุ่มน้ำ 5. ให้ อปท.จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มี อยู่ในเขตท้องที่ และจัดส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวที่ เป็นปัจจุบันให้แก่จังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ำอัน เป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำนั้น ปีละ 1 ครั้ง และให้จังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กของจังหวัดและ ของลุ่มน้ำต่อไป สาระโดยย่อ มติ ครม.19 มิถุนายน 2550

7 6. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ กนช.และคณะอนุ กรรมการลุ่มน้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า คณะกรรมการตามระเบียบนี้จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้ว เสร็จภายใน เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มี ผลใช้บังคับ สาระโดยย่อ มติ ครม.19 มิถุนายน 2550

8 7. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ระเบียบ ประกาศ และ คำสั่งของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และ คำสั่งที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การบริหารการใช้น้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาด เล็ก พ.ศ. 2525 ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ยังคง ใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ สาระโดยย่อ มติ ครม.19 มิถุนายน 2550


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.... (กนก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google