งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) อบต. คือ อะไร อบต. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) อบต. คือ อะไร อบต. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) อบต. คือ อะไร อบต. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ( ประกาศจัดตั้งในปี 2538 จำนวน 617 แห่ง ปี 2539 จำนวน 2,143 แห่ง, ปี 2540 จำนวน 3,637 แห่ง รวม 6,397 แห่ง ซึ่งในปี 2542 ยังมีสภาตำบลนิติบุคคลเหลืออยู่ 568 แห่ง คาดว่า จะได้รับการจัดตั้งเป็น อบต. ประมาณ 350 แห่ง )

2 ทำไมต้องมี อบต. 1. เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนา และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง 2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่าง แท้จริง 3. เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอน ประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่น 4. เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมือง และ การบริหารของประเทศไทยในอนาคต

3 รูปแบบการปกครอง รูปแบบการปกครองของอบต. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง ได้รับเลือกตั้งจากราษฎร ในหมู่บ้านใน ตำบลนั้น ๆ หมู่บ้านละ 2 คน มีหน้าที่ให้ ความ เห็นชอบแผนพัฒนาตำบล ร่างข้อบังคับตำบลร่างข้อบังคับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และควบคุม การปฏิบัติงาน คณะกรรมการ บริหาร อบต.

4 2. คณะกรรมการบริหาร อบต. ซึ่ง สภา อบต. เป็นผู้เลือก คณะกรรมการบริหาร อบต. ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และ กรรมการบริหาร 2 คน คณะกรรมการบริหารอบต. มีหน้าที่ บริหารงาน อบต. จัดทำแผนพัฒนาตำบล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายงานผล การปฏิบัติ และการใช้จ่ายเงินให้สภา อบต. ทราบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมาย รูปแบบการปกครอง ( ต่อ )

5 อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฎหมายกำหนดให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของ ถนน ทาง น้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะรวมทั้ง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

6 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และ เยาวชนผู้สูงอายุ และพิการ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร อำนาจหน้าที่ของ อบต. ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) อบต. คือ อะไร อบต. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google