งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 ประวัติผู้บรรยาย การศึกษา รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองเปรียบเทียบ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การท่องเที่ยว ) มหาวิทยาลัยรังสิต

3 ประวัติผู้บรรยาย สถานที่ทำงาน อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัย บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต TRDM Institute Director

4 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คืออะไร การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติการจัดการ ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ อะไร

6 ยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยว สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ว่าเป็นการท่องเที่ยว ที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ชุมชนที่เกี่ยว ข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ ดำเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรม การ ท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ใน ชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริง ในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การ จัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือใน การ รักษาความสมดุลระหว่าง 1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ภายในชุมชนและ 2) ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบที่เป็น ผลประโยชน์ตอบ แทนอิงตามระบอบทุนนิยมและใน รูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาใน ชุมชน

7 แนวโน้มการท่องเที่ยว ในยุคปัจจุบัน Stephen F. McCool and R.Neil Moisey, 2001. Tourism, Recreation, and Sustainability: Linking Culture and Environment. New York: CABI Publishing.p.49

8 การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์

9 โครงสร้างของอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว Stephen L J Smith, 1995. Tourism Analysis: A Handbook. Palatino: LONGMAN. P.23

10 ประเภท ของ นักท่องเ ที่ยว Stephen L J Smith, 1995. Tourism Analysis: A Handbook. Palatino: LONGMAN. P.24

11 ระบบข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว Pauline J. Sheldon, 1997. Tourism Information Technology. New York: CABI Publishing.p.3

12 ช่องทางการจัดจำหน่ายใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Dimitrios Buhalis and Eric Laws, 2001. Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations. London: Continuum.p34

13 ความต้องการข้อมูลข่าวสารของแต่ละ กลุ่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Pauline J. Sheldon, 1997. Tourism Information Technology. New York: CABI Publishing.p.8

14 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคน อังกฤษ Chris Cooper, John Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert and Stephen Wanhill, 2005. Tourism Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Limited.p.59

15 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น

16 วาระความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะที่ มีการพัฒนา 1

17 วาระความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะที่มี การพัฒนา 2

18 ความต้องการการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ในปัจจุบัน ข้อดี : การท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้จำนวน มหาศาลเข้าประเทศ ข้อเสีย : ถ้าขาดการดูแลให้ดีพอ ผลของใช้การ ท่องเที่ยวมาพัฒนาเศรษฐกิจก็นำไปสู่ความ ขัดแย้งในทางสังคมและการเมืองได้เช่นกัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นทางออกใน การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เพราะแม้จะเป็น เหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่ก็ช่วยลดข้อเสียลงไป ได้

19 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น จากทั้งหมดต่างสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สำคัญหลายประการ บทบาทการนำการพัฒนา : ท้องถิ่นรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่ บทบาทการส่งเสริม : ท้องถิ่นมีศักยภาพในการ ผลักดันนโยบาย แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม บทบาทการประสาน : ท้องถิ่นมีศักยภาพในการ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน

20 เอกสารอ้างอิง Stephen F. McCool and R.Neil Moisey, 2001. Tourism, Recreation, and Sustainability: Linking Culture and Environment. New York: CABI Publishing. Pauline J. Sheldon, 1997. Tourism Information Technology. New York: CABI Publishing. Stephen L J Smith, 1995. Tourism Analysis: A Handbook. Palatino: LONGMAN.

21 เอกสารอ้างอิง Dimitrios Buhalis and Eric Laws, 2001. Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations. London: Continuum. Chris Cooper, John Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert and Stephen Wanhill, 2005. Tourism Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Limited.

22 เอกสารอ้างอิง http://www.creativetourism.com/c_main/abo ut http://www.creativetourism.com/c_main/abo ut


ดาวน์โหลด ppt การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google