งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 ประวัติผู้บรรยาย การศึกษา รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต

3 ประวัติผู้บรรยาย สถานที่ทำงาน
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต TRDM Institute Director

4 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คืออะไร การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คืออะไร

6 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คืออะไร
ยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยว ข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือใน การรักษาความสมดุลระหว่าง 1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและ 2) ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบ แทนอิงตามระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาใน ชุมชน

7 แนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
Stephen F. McCool and R.Neil Moisey, Tourism, Recreation, and Sustainability: Linking Culture and Environment. New York: CABI Publishing.p.49

8 การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

9 โครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Stephen L J Smith, Tourism Analysis: A Handbook. Palatino: LONGMAN. P.23

10 ประเภทของนักท่องเที่ยว
Stephen L J Smith, Tourism Analysis: A Handbook. Palatino: LONGMAN. P.24

11 ระบบข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Pauline J. Sheldon, Tourism Information Technology. New York: CABI Publishing.p.3

12 ช่องทางการจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Dimitrios Buhalis and Eric Laws, Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations. London: Continuum.p34

13 ความต้องการข้อมูลข่าวสารของแต่ละกลุ่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Pauline J. Sheldon, Tourism Information Technology. New York: CABI Publishing.p.8

14 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนอังกฤษ
Chris Cooper, John Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert and Stephen Wanhill, Tourism Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Limited.p.59

15 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

16 วาระความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการพัฒนา1

17 วาระความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการพัฒนา2

18 ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบัน
ข้อดี: การท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้จำนวนมหาศาลเข้าประเทศ ข้อเสีย: ถ้าขาดการดูแลให้ดีพอ ผลของใช้การท่องเที่ยวมาพัฒนาเศรษฐกิจก็นำไปสู่ความขัดแย้งในทางสังคมและการเมืองได้เช่นกัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เพราะแม้จะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่ก็ช่วยลดข้อเสียลงไปได้

19 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จากทั้งหมดต่างสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สำคัญหลายประการ บทบาทการนำการพัฒนา : ท้องถิ่นรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่ บทบาทการส่งเสริม : ท้องถิ่นมีศักยภาพในการผลักดันนโยบาย แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม บทบาทการประสาน : ท้องถิ่นมีศักยภาพในการทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

20 เอกสารอ้างอิง Stephen F. McCool and R.Neil Moisey, Tourism, Recreation, and Sustainability: Linking Culture and Environment. New York: CABI Publishing. Pauline J. Sheldon, Tourism Information Technology. New York: CABI Publishing. Stephen L J Smith, Tourism Analysis: A Handbook. Palatino: LONGMAN.

21 เอกสารอ้างอิง Dimitrios Buhalis and Eric Laws, Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations. London: Continuum. Chris Cooper, John Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert and Stephen Wanhill, Tourism Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Limited.

22 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google