งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่

2 4. องค์การ นิติบุคคล 5. การ เลือกตั้ง 6. อิสระในการ ปกครองท้องถิ่น 7. งบประมาณ ของตนเอง

3 8. การควบคุมดูแล ของรัฐ วัตถุประสงค์ของการ ปกครองท้องถิ่น 1. ช่วยแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาล 2. เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน

4 3. เป็นสถาบันที่ให้ การศึกษาการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย แก่ประชาชน หน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่น

5 1. งานเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ ท้องถิ่นและการอำนวย ความสะดวกในชีวิตความ เป็นอยู่ของชุมชน 2. งานที่เกี่ยวกับการ ป้องกันภัย รักษาความ ปลอดภัย

6 3. งานเกี่ยวกับ สวัสดิการสังคม 4. งานเกี่ยวกับการ พาณิชย์ท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะ การกระจายอำนาจ Decentrali zation :

7 1. การกระจายอำนาจ ตามอาณาเขต 2. การกระจายตาม บริการ

8 จงอธิบายว่าหลักการ กระจายอำนาจปกครอง (Decentralization) หมายถึงอะไร และมีจุด แข็ง จุดอ่อนอย่างไร ทำใน ห้องเรียน ครับ

9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการ ปกครองท้องถิ่น 1. ความสัมพันธ์ ระหว่างการปกครอง ท้องถิ่นกับการพัฒนา ประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นมี ความสัมพันธ์อย่างไรกับ ระบอบประชาธิปไตย ?

10 การจัดสรรอำนาจระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง ควรเป็นอย่างไร ? การปกครองท้องถิ่นควรมี ความเป็นประชาธิปไตย แค่ไหน ?

11 สำนัก แรก คัดค้านการปกครอง ตนเองของท้องถิ่น สำนักที่ สอง มีการปกครอง ท้องถิ่นได้ แต่ ควบคุมจากรัฐบาล กลางอย่างมาก

12 สำนักที่ สาม การปกครองท้องถิ่นมี ความจำเป็นในระบอบ ประชาธิปไตย

13 บทบาทการปกครอง ท้องถิ่นก่อให้เกิดการ พัฒนาประชาธิปไตยทั้ง ระดับชุมชนและ ระดับประเทศ 1.Greater political participation by the people Robert A. Dahl

14 2.Accoun tability John Stuart Mill Thomas Jefferson Yivisaker

15 3. การปกครองท้องถิ่นที่ เข้มแข็งจะขจัดระบบ เผด็จการโดยรัฐบาล Montes quieu 4. การเมืองท้องถิ่น เป็นเวทีสร้าง นักการเมืองระดับชาติ

16 5. การพัฒนาการเมือง ที่มั่นคงต้องเริ่มจาก การสร้าง ประชาธิปไตยในระดับ ท้องถิ่นก่อน Political Maturity

17 6. การปกครองท้องถิ่น ทำให้เกิดการเข้าสู่ วิถีทางการเมืองของ ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google