งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA

2 ความหมายของบัญชีเพื่อการจัดการ
“กระบวนการในการระบุ การวัดผลงาน การสะสมข้อมูล การวิเคราะห์ การจัดเตรียม การตีความ และการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลจากบัญชีบริหารไปใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลภายในกิจการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรของกิจการ”

3 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหาร
การวางแผน – ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แนวทางการดำเนินงาน การสั่งการ - ด้านการปฏิบัติงานประจำวันขององค์กร การควบคุม - ด้านการควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การตัดสินใจ- ด้านการพิจารณาเลือกทางเลือกในการทำงาน ที่มีผลแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก

4 การบัญชีที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ
บัญชีการเงิน (Financial accounting) การบัญชีบริหาร (Managerial accounting) การบัญชีภาษีอากร (Tax accounting) การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) การบัญชีคอมพิวเตอร์ (Computer to accounting)

5 การบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ เน้น เน้น การบันทึกบัญชีและการนำข้อมูลทางการเงินเสนอต่อ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สรรพากร การบันทึกบัญชีและการนำข้อมูลทางการเงินเสนอต่อ บุคคลภายใน ผู้บริหาร

6 ข้อควรระวัง! ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
1.ความทันสมัยและความเชื่อถือได้ของข้อมูลเชิงคุณภาพ 2.ควรคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 3.ความเจริญของเทคโนโลยี อาจทำให้ข่าวสารมีความบิดเบือนไป 4.ความเหมาะสมในการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 5.ความมีประสบการณ์ของฝ่ายบริการข้อมูลทางการบัญชีบริหาร


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google