งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีเพื่อการ จัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีเพื่อการ จัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีเพื่อการ จัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA

2 ความหมายของบัญชีเพื่อการ จัดการ “ กระบวนการในการระบุ การวัดผลงาน การสะสมข้อมูล การวิเคราะห์ การ จัดเตรียม การตีความ และการ ติดต่อสื่อสารข้อมูลทางการเงิน ซึ่งฝ่าย บริหารสามารถนำข้อมูลจากบัญชีบริหาร ไปใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม และ การประเมินผลภายในกิจการ อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ ทรัพยากรของกิจการ ”

3 กระบวนการบริหารงาน ของผู้บริหาร  การวางแผน – ด้านการกำหนด วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / แนว ทางการดำเนินงาน  การสั่งการ - ด้านการปฏิบัติงาน ประจำวันขององค์กร  การควบคุม - ด้านการควบคุมและ ติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้  การตัดสินใจ - ด้านการพิจารณา เลือกทางเลือกในการทำงาน ที่มี ผลแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก

4 การบัญชีที่ผู้บริหารให้ ความสำคัญ – บัญชีการเงิน (Financial accounting) – การบัญชีบริหาร (Managerial accounting) – การบัญชีภาษีอากร (Tax accounting) – การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) – การบัญชีคอมพิวเตอร์ (Computer to accounting) การบัญชีที่ผู้บริหารให้ ความสำคัญ – บัญชีการเงิน (Financial accounting) – การบัญชีบริหาร (Managerial accounting) – การบัญชีภาษีอากร (Tax accounting) – การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) – การบัญชีคอมพิวเตอร์ (Computer to accounting)

5 การบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อ การจัดการ การบันทึกบัญชี และการนำข้อมูล ทางการเงินเสนอ ต่อ  ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น  สรรพากร การบันทึกบัญชี และการนำข้อมูล ทางการเงินเสนอ ต่อ  ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น  สรรพากร เน้น การบันทึกบัญชี และการนำข้อมูล ทางการเงินเสนอ ต่อ  บุคคลภายใน  ผู้บริหาร การบันทึกบัญชี และการนำข้อมูล ทางการเงินเสนอ ต่อ  บุคคลภายใน  ผู้บริหาร

6 ข้อควร ระวัง ! ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการ 1. ความทันสมัยและความเชื่อถือได้ของข้อมูล เชิงคุณภาพ 2. ควรคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ 3. ความเจริญของเทคโนโลยี อาจทำให้ข่าวสาร มีความบิดเบือนไป 4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ 5. ความมีประสบการณ์ของฝ่ายบริการข้อมูล ทางการบัญชีบริหาร


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีเพื่อการ จัดการ (Managerial Accounting) BY MANATSADA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google