งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology1 ระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) (Information Systems : IS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology1 ระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) (Information Systems : IS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology1 ระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) (Information Systems : IS)

3 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology2 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems) ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการ ทักษะ และ ความสามารถในการเข้าถึง สารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร

4 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology3 การตัดสินใจในการทำงานของ ผู้บริหาร Strategic Decision Tactical Decision Fire-fighting ControllingExecutive Decision

5 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology4 สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มี ลักษณะดังนี้ • ไม่มีโครงสร้าง (Lack of Structure) • มีความไม่แน่นอนสูง (High Degree of Uncertainty) • ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ใน อนาคต (Future Oriented Situation) • แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sources) • ไม่แสดงรายละเอียด (Low Level of Details)

6 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology5 แหล่งข้อมูลของผู้บริหาร • ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการดำเนินงาน (Transaction Processing Data) • ข้อมูลจากภายในองค์กร (Internal Data) • ข้อมูลจากภายนอกองค์กร (External Data)

7 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology6 คุณสมบัติของ EIS • สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ • เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก องค์กร • มีความสามารถในการคำนวณภาพ กว้าง • ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน • พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร

8 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology7 เปรียบเทียบ DSS และ EIS ระดับของการตัดสินใจ การใช้งานระบบ การนำสารสนเทศมาใช้

9 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology8 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent:AI) AI เป็นชุดคำสั่งที่พยายามเลียนแบบ ความฉลาดของมนุษย์ โดยจะจำลอง ความรู้สึกและประสบการณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประกอบการ ประมวลผล คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มี ลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับระบบ การประมวลผลแลการตอบสนองของ มนุษย์ที่มีต่อแต่ละสถานการณ์

10 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology9 AI แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) • ระบบภาพ (Vision System) • ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks) • หุ่นยนต์ (Robotics) • ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)

11 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology10 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES) ระบบสารสนเทศที่ออกแบบและพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นชุดคำสั่งของ คอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่องและ กระบวนการอนุมาน เพื่อนำไปสู่ผลสรุป ของปัญหานั้น

12 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology11 ส่วนประกอบของระบบ ES • ฐานความรู้ (Knowledge Base) • เครื่องอนุมาน (Inference Engine) • ส่วนดึงความรู้ (Knowledge Acquisition Subsystem) • ส่วนอธิบาย (Explanation Subsystem) • การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

13 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology12 ตัวอย่างของระบบ ES  การตรวจสอบ  การบริการ  การวินิจฉัยโรค  การพยากรณ์อากาศ

14 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology13 ประโยชน์ของระบบ ES • รักษาและป้องกันความรู้สูญหาย • เตรียมความพร้อมของข้อมูล • เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท • สามารถตัดสินปัญหาได้อย่างแน่นอน • เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

15 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology14 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System : BIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดย ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ

16 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology15 แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ • ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) • ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) • ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information System) • ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการ ดำเนินงาน (Production and Operations Information System) • ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System)

17 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology16 ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี เป็นระบบที่รวบรวม จัดระบบ และ นำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ช่วย ในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้สารสนเทศ มีส่วนประกอบหลัก คือ • ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System) • ระบบบัญชีการบริหาร (Managerial Accounting System)

18 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology17 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน ขององค์กร ได้แก่ การจัดการเงินสด หมุนเวียน มีหน้าที่ 3 ประการ ดังนี้ • การพยากรณ์ (Forecast) • การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) • การควบคุมทางการเงิน (Financial Control)

19 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology18 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด • ระบบสารสนเทศสำหรับการขาย • ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด • ระบบสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมการ ขาย • ระบบสารสนเทศสำหรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ • ระบบสารสนเทศสำหรับพยากรณ์การ ขาย • ระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผน กำไร • ระบบสารสนเทศสำหรับการกำหนด ราคา • ระบบสารสนเทศสำหรับการควบคุมการ ใช้จ่าย

20 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology19 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและ การดำเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในระบบมีดังนี้ • ข้อมูลการผลิต / การดำเนินงาน • ข้อมูลสินค้าคงคลัง • ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ • ข้อมูลแรงงานและบุคลากร • กลยุทธ์องค์กร

21 IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology20 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร บุคคล การพัฒนาระบบต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ • ความสามารถ (Capability) • การควบคุม (Control) • ต้นทุน (Cost) • การติดต่อสื่อสาร (Communication) • ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)


ดาวน์โหลด ppt IS ครั้งที่ 3 BC424 Information Technology1 ระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) (Information Systems : IS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google