งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข่าวที่ปรากฏใน หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 – มกราคม 2549 เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข่าวที่ปรากฏใน หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 – มกราคม 2549 เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข่าวที่ปรากฏใน หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 – มกราคม 2549 เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะทำงานวิจัยและประเมินผลโครงการรณรงค์เกี่ยวกับ การขับขี่ยวดยานพาหนะภายหลังการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ( เมาไม่ขับ ) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 23-24 เมษายน 2549

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงปริมาณของข่าวสารที่ปรากฏใน หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 – มกราคม 2549 เพื่อทราบถึงลักษณะของข่าวสารที่พูดถึง ประเด็นเมาไม่ขับ และประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ ปรากฏในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อทราบถึงประเด็นของข่าวสารที่เกี่ยวกับเมา ไม่ขับที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

3 ขั้นตอน 1. รวบรวมข่าวเกี่ยวกับประเด็นเมาไม่ขับ และข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตั้งแต่เดือน เมษายน 48 ถึงมกราคม 2549 จากทาง website ของหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ทั้งหมด 20 สำนักพิมพ์ 2. จำแนกลักษณะข่าวสาร รวม 10 เดือน และจำแนกตามแต่ละเดือน 3. จัดประเภทประเด็นของข่าวสาร จำแนก ตามแต่ละเดือน

4 สรุปผลการวิเคราะห์ ปริมาณข่าวในแต่ละเดือน

5 ลักษณะข่าวในแต่ละเดือน

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ประเด็นข่าวในแต่ละเดือน

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข่าวที่ปรากฏใน หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 – มกราคม 2549 เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google