งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เมาไม่ขับ ” ก้าวจากวันวาน... สู่วันนี้... และก้าวไป วันข้างหน้า เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เมาไม่ขับ ” ก้าวจากวันวาน... สู่วันนี้... และก้าวไป วันข้างหน้า เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เมาไม่ขับ ” ก้าวจากวันวาน... สู่วันนี้... และก้าวไป วันข้างหน้า เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการประชุมโดย คณะทำงานวิจัยและประเมินผลโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ ยวดยานพาหนะภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( เมาไม่ขับ ) ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ( สสส.) และมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 23-24 เมษายน 2549

2 เมาไม่ขับในวันวาน ที่มา : วิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายการรณรงค์ “ เมาไม่ขับ ” หริสุดา ปัณฑวนันท์ 2544

3 เป้าหมาย ลดคนเมาบนท้องถนน สัมมนา ก่อตั้ง “ เมาไม่ขับ ” สร้าง สัญลักษณ์ ร่วม แสวงหาพันธมิตรร่วม ติดต่อ ผ่าน ผู้บริหาร ติดต่อ ผ่านคน คุ้นเคย รุก รับ สนับสนุน ข้อมูล คำนึงประโยชน์ร่วม เปิดกว้างไม่จำกัดสมาชิก คิดร่วม ดำเนินกิจกรรม ภายในกลุ่ม พันธมิตร สาธารณชน ประชุม สนับสนุนการตั้งด่านตรวจ จัดกิจกรรมรณรงค์ สนับสนุนข้อมูลให้ สื่อมวลชน เจรจาความ ร่วมมือ ผลิตสื่อสนับสนุน สนับสนุนการผลักดันกฎหมาย พัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มใหม่ๆ ความร่วมมือ การเข้าถึง และการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุน สื่อ

4 คำถาม เป้าหมายของเมาไม่ขับในวันนี้ และวันหน้าคืออะไร Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

5 สำนักงาน คณะกรรมการ จัดระบบการ จราจรทางบก ( สจร.) สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ( กปอ.) กองบังคับการ ตำรวจจราจร ( บกจร.) กรมการ ขนส่ง ทางบก กระทรวง คมนาคม การ รถไฟ แห่ง ประเทศไทย การทาง พิเศษ แห่ง ประเทศไทย Riche Monde บุญรอด เทรดดิ้ง อายิโนะ โมะโต๊ะ ( กาแฟเบอร์ดี้ ) เอ. พี. ฮอนด้า เชลล์ ประเทศไทย กรังดิ์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล สมาคม ประกัน วินาศภัย สมาคม ประกัน ชีวิตไทย วิริยะ ประกันภัย สวพ.91 จส.100 ร่วมด้วย ช่วยกัน สถาบันการแพทย์ ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง ยุติธรรม การคมนาคม สุขภาพ / การ บำบัดรักษา การบังคับ ใช้กฎหมาย ธุรกิจด้าน รถยนต์ / น้ำมัน ธุรกิจด้าน ประกัน ธุรกิจด้าน เครื่องดื่ม / แอลกอฮอล์ สื่อมวลชน พันธมิตร “ เมาไม่ขับ ” ยุคแรก มูลนิธิ สาธาร ณสุข แห่งชา ติ

6 คำถาม พันธมิตรเมาไม่ขับในวันนี้... และวันหน้า ( ควร ) เป็นใคร Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

7 บทบาทหน้าที่ขององค์กรภาคีพันธมิตร หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจเอกชน กลุ่มองค์กรภาค ประชาชน กลุ่มสื่อมวลชน สนับสนุนนโยบาย และการกำกับดูแลงาน สนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรม สนับสนุนการประชา สัมพันธ์โครงการ สนับสนุนเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ สนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรม สนับสนุนช่องทาง / สื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนข้อมูล สถิติ ผลการวิจัย สนับสนุนช่องทาง การเผยแพร่ผ่าน สื่อของตน สนับสนุนการ สอดแทรก ประเด็นตาม สถานการณ์

8 คำถาม องค์กรภาคีพันธมิตรใด... ควรเล่นบทบาทใด ในการสนับสนุนในงานบรรลุเป้าหมาย Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

9 กระบวนการสื่อ “ สาร ” – “ เมาไม่ขับ ” ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ วัยรุ่น 18-20 ปี พนักงานบริษัท ผู้ขับขี่ยานพาหนะรับจ้าง ระดมความร่วมมือกับ สื่อในช่วงเทศกาล ประสานพันธมิตรใน การจัดกิจกรรม / นิทรรศการ ในสถานบันเทิง / หมอชิต ใช้ดารา / นักแสดง ตั้งด่านตรวจจับ ประชาชนทั่วไป สร้างกระแสให้ประชาชนรังเกียจ คนเมา นำเสนอผ่านเหยื่อเมาแล้วขับ ใช้โบว์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ “ เมาไม่ขับ ” จัดงานแถลงข่าว ใช้สื่อทุก ช่องทาง จัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆ จัดกิจกรรมในโรงเรียน กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ เลือกจังหวัดนำร่อง ตั้งด่านตรวจจับ ผลิต / เผยแพร่สื่อเตือน ล่วงหน้า กลุ่มพนักงาน องค์กร แลกเปลี่ยน ข้อมูลใน ที่ประชุม นำเสนอข้อมูล ผ่านสื่อ ในองค์กร

10 คำถาม หากต้องการบรรลุเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้และวันหน้า ( ควร ) เป็นใคร / กลุ่มใด อะไรเป็นกิจกรรมหลักๆ ที่ควรดำเนินการให้ลุล่วง Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

11 เมาไม่ขับในวันนี้ ที่มา : การเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ : การติดตามสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ : การติดตามการแพร่หลายของชื่อต่างๆ ที่สืบเนื่องจาก “ เมาไม่ขับ ” : การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ : การสำรวจข้อมูลจากประชาชนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt “ เมาไม่ขับ ” ก้าวจากวันวาน... สู่วันนี้... และก้าวไป วันข้างหน้า เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google