งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Smoking Cessation Services in Thailand ภก. คทา บัณฑิตานุกูล เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิ. ย. 2549 5 มิ. ย. 2549 Funded.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Smoking Cessation Services in Thailand ภก. คทา บัณฑิตานุกูล เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิ. ย. 2549 5 มิ. ย. 2549 Funded."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Smoking Cessation Services in Thailand ภก. คทา บัณฑิตานุกูล เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิ. ย. 2549 5 มิ. ย. 2549 Funded by

2 2 งานวิจัย : ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ คลินิกอดบุหรี่ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนโดย ( สสส.) ธันวาคม 2548 ขอบเขตและวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการ ให้บริการเลิกบุหรี่ ในประเทศไทย ในประเทศไทย ส่วนที่ 1 ความครอบคลุม ส่วนที่ 2 การเข้าถึง ส่วนที่ 3 รูปแบบ ลักษณะการ ให้บริการ

3 3 ส่วนที่ 1 ความครอบคลุมของ สถานบริการเลิกบุหรี่ รายชื่อสถานบริการเลิกบุหรี่ไม่ครอบคลุม Quitline, ร้านยา, สถานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ รวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จากแหล่งที่ระบุว่าเป็นรายชื่อ สถานบริการเลิกบุหรี่ - ข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่เผยแพร่ ผ่าน www.thaiquit.com (2000) - ข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่เผยแพร่ ผ่าน www.thaiquit.com (2000) - รายชื่อลูกค้าที่ซื้อยาเลิกบุหรี่ จากบริษัทยา 2 แห่ง (2003-4) - รายชื่อลูกค้าที่ซื้อยาเลิกบุหรี่ จากบริษัทยา 2 แห่ง (2003-4) - แบบสอบถามการให้บริการเลิกบุหรี่จากงานประชุม “ บุหรี่และสุขภาพ ” (2005) - แบบสอบถามการให้บริการเลิกบุหรี่จากงานประชุม “ บุหรี่และสุขภาพ ” (2005) Total 381 sites

4 4 ส่วนที่ 2 การเข้าถึงสถานบริการ เลิกบุหรี่ สามารถเข้าถึงสถานบริการเลิกบุหรี่ ได้ 68.8% (86 จาก 125) รายชื่อทั้งหมด N=381 แห่ง จำนวนตัวอย่าง n=125 แห่ง ติดต่อได้ 105 แห่ง (84.0%) ไม่มีการให้บริการ เลิกบุหรี่ 19 แห่ง (15.2%) ไม่สามารถติดต่อได้ 20 แห่ง (16.0%) มีการให้บริการเลิก บุหรี่ 86 แห่ง (68.8%) ไม่สามารถเข้าถึง การบริการ 39 แห่ง (31.2%) การมีบริการเลิกบุหรี่ วิธีการ : สำรวจทาง โทรศัพท์

5 5 ส่วนที่ 2 การเข้าถึงสถานบริการเลิก บุหรี่ 2/2 2/4 32/40 27/34 12/13 11/12 Referral only การมีบริการเลิกบุหรี่ จำแนกตาม ประเภทสถานบริการ

6 6 ส่วนที่ 3 รูปแบบ ลักษณะการ ให้บริการเลิกบุหรี่   วิธีการศึกษา : การสัมภาษณ์เชิงลึกทาง โทรศัพท์ 29 แห่ง – – 6 แห่ง จาก 29 แห่งมีการจัดตั้ง “ คลินิกเลิกบุหรี่ ” – – หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบำบัดยา เสพติด, แผนกจิตเวช, งานส่งเสริม สุขภาพ – – การให้บริการ มักเปิดให้บริการเพียง บางวัน และเป็นการให้คำปรึกษาโดย ไม่ใช้ยา – – หลายแห่งไม่สามารถเข้าถึงยาเพื่อเลิก บุหรี่

7 7 ขอขอบคุณ คณะผู้วิจัย ภญ. ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ภก. คทา บัณฑิตานุกูล และ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ ให้ข้อมูล Funded by Thai Health Promotion Foundation


ดาวน์โหลด ppt 1 Smoking Cessation Services in Thailand ภก. คทา บัณฑิตานุกูล เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิ. ย. 2549 5 มิ. ย. 2549 Funded.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google