งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย

2 2 ยุทธศาสตร์ปี Strategic Research Issues 1.1 การจัดการธุรกิจเกษตรด้านอาหาร ( การ พัฒนาการเกษตรและ 1.1 การจัดการธุรกิจเกษตรด้านอาหาร ( การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรม ) อุตสาหกรรม ) 1.2 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ( การค้า ระหว่างประเทศ ) 1.2 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ( การค้า ระหว่างประเทศ ) 1.3 ความมั่นคงทางพลังงาน ( พลังงาน ) 1.3 ความมั่นคงทางพลังงาน ( พลังงาน ) 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม ( การศึกษา เด็ก เยาวชน 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม ( การศึกษา เด็ก เยาวชน สุขภาพ สวัสดิภาพสังคม มนุษยศาสตร์ ) สุขภาพ สวัสดิภาพสังคม มนุษยศาสตร์ ) 1.5 การจัดการทรัพยากรน้ำ ( ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ) 1.5 การจัดการทรัพยากรน้ำ ( ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ) 1.6 การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( เศรษฐกิจพอเพียง ) 1.6 การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( เศรษฐกิจพอเพียง ) 1.7 การวิจัยทางด้านการป้องกันประเทศ 1.7 การวิจัยทางด้านการป้องกันประเทศ

3 3 ยุทธศาสตร์ปี การวิจัยตามความต้องการของพื้นที่ (area- based collaborative research) งานวิจัยตามความต้องการระดับจังหวัด 2.1 ภาคใต้ตอนล่าง 2.1 ภาคใต้ตอนล่าง 2.2 ภาคใต้ตอนกลาง 2.2 ภาคใต้ตอนกลาง 2.3 ภาคกลาง ( รวมสุราษฎร์ฯ ) 2.3 ภาคกลาง ( รวมสุราษฎร์ฯ ) 2.4 ภาคตะวันออก 2.4 ภาคตะวันออก 2.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.6 ภาคเหนือตอนบน 2.6 ภาคเหนือตอนบน 2.7 ภาคเหนือตอนล่าง 2.7 ภาคเหนือตอนล่าง 2.8 กลไกกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 2.8 กลไกกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานงานวิจัยตามความต้องการระดับท้องถิ่น

4 4 ยุทธศาสตร์ปี การสนับสนุนการวิจัยตามภารกิจหลัก 3.1 การเตรียมนักวิจัยก่อนเข้าสู่อาชีพ 3.1 การเตรียมนักวิจัยก่อนเข้าสู่อาชีพ การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (IRPUS) การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (IRPUS) การสร้างองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับ งานวิจัยและพัฒนา (MAG) การสร้างองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับ งานวิจัยและพัฒนา (MAG) 3.2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพื้นฐานของ ประเทศ 3.2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพื้นฐานของ ประเทศ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คปก. 3.3 งานวิจัยตามภารกิจของฝ่าย R&D นโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ชุมชน นโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม สวัสดิภาพสาธารณะ สวัสดิภาพสาธารณะ

5 5 ยุทธศาสตร์ปี การจัดการงานวิจัย ( กลไกสนับสนุน ) 4.1 นวัตกรรมสถาบัน 4.1 นวัตกรรมสถาบัน 4.2 การบริหารจัดการปลายทาง 4.2 การบริหารจัดการปลายทาง


ดาวน์โหลด ppt 1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google