งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการงานวิจัย ในระบบ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ พัชริน ดำรงกิตติกุล ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการงานวิจัย ในระบบ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ พัชริน ดำรงกิตติกุล ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการงานวิจัย ในระบบ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ พัชริน ดำรงกิตติกุล ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 การพัฒนาประเทศ สถาบัน อุดมศึกษา คุณภาพ บัณฑิต ตัวชี้วัดคุณภาพคือ ตีพิมพ์ในวารสาร คุณภาพ นักวิจัย ผลงานวิจัยที่ ใช้ประโยชน์ ระบบบริหาร จัดการงานวิจัย สกว. สนับสนุนทุน คปก. (ป.เอก) วิจัยพื้นฐาน post-doc เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ดีเด่น ยุทธศาสตร์การวิจัย๕ด้าน 1.ข้าว 2.มันสัมปะหลัง 3.ยางพารา 4.โลจิสติกส์ 5.ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ข้ามชาติ เกษตร สวัสดิภาพสาธารณะ ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาทั้งพื้นที่  

3 มิติ 1:นโยบายและ ยุทธศาสตร์ มิติ 2:องค์กรสนับสนุนทุน มิติ 3:งบประมาณ มิติ 4:หน่วยทำวิจัย มิติ 5:บุคลากร มิติ 6:โครงสร้างพื้นฐาน มิติ 7:มาตรฐาน มิติ 8:การจัดการผลผลิต มิติ 9:การประเมิน Track 1: นโยบาย Track 2:เศรษฐกิจ Track 3:วิชาการ Track 4: สังคมและชุมชน การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ (กย.53 – กย.54)

4 การเรียน การสอน การวิจัย วิชาการ สังคม การเรียนการ สอนเพื่อ อาชีพ การแปลง ความรู้เป็น นวัตกรรม (Applications) การเรียนการ สอนทาง วิชาการ การวิจัยเชิง วิชาการ Higher Education Drivers DR M.Wedgwood, Manchester Metropolitan University 4

5 1.บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ 5   ผลิตคน (Human Capital Development) Technology Transfer วิจัยและนวัตกรรม

6 2. บทบาทของพื้นที่ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 2.1 บูรณาการ Employability and Entrepreneurship ในหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย 2.2 พัฒนา Absorptive capacity ของ SME ในระบบ เศรษฐกิจของพื้นที่ 2.3 สร้างเครือข่ายกระจายเทคโนโลยี (Knowledge transfer networks) ตาม needs ของ SME 6

7 การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : “สร้างความรู้ที่ผสมผสาน” ความรู้เดิม ในชุมชน ความรู้เดิม ในชุมชน ชาวบ้าน/ ผปก./อบต. นักวิชาการ ปัญหา/ โจทย์ที่ต้องตอบ ปัญหา/ โจทย์ที่ต้องตอบ ความรู้ใหม่ที่ใช้งานได้ (Workable Knowledge) ความรู้ใหม่ที่ใช้งานได้ (Workable Knowledge) ความรู้ที่เป็น วิชาการ 7

8 “ จัดการวิจัย ” ให้ “ คน ” สร้าง “ ผลงาน ” สร้างอาชีพ สร้างคน ผลงาน จัดการ วิจัย นศ.เรียนรู้ด้วย การทำวิจัย การจัดการ เรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร ตำรา / ศาสตร์ ผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสาร พัฒนาอาชีพ พัฒนา ท้องถิ่น ทุนวิจัย นักวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ โจทย์วิจัย ติดตามสนับสนุน คุณภาพการวิจัย กลไก เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ การจัดการระบบวิจัย พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น

9 การจัดการงานวิจัยธุรกิจอาหารในท้องถิ่น ศึกษาสถาณการณ์ ธุรกิจอาหารท้องถิ่น การจัดการเรียนการ สอนร่วมกับการวิจัย ในสถาบันการศึกษา โจทย์วิจัย แผนธุรกิจ อาหารท้องถิ่น ปรับหลักสูตร การสอน นศ.มีประสบการณ์ ทำธุรกิจในท้องถิ่น ผลงานตีพิมพ์ ยกระดับธุรกิจ อาหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม เสนอแนะ กลไก ภาคีใน ท้องถิ่น

10 The Links Between The University and Society “Students Learning With Communities” in Dublin Institute of Technology นำเสนอโดย Catherine Bates, Irland งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Eu ปฏิบัติการในรูปแบบ Community- Based Learning (CBL) and Community- Based Research (CBR) มีวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่ น่าสนใจ และ Integrating CBL into the work placement modules

11 ประโยชน์ที่ได้รับ มีถึง ๓ ด้าน คือ ๑. ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทักษะใน สถานการณ์จริง ทั้งจากสถาน ประกอบการ อุตสาหกรรม และชุมชน เป็นการสร้างทัศนคติ “ การศึกษาเพื่อ รับใช้สังคม ” ๒. อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ อุตสาหกรรมและชุมชน ๓. สถานประกอบการ อุตสาหกรรม และชุมชน เรียนรู้จากมหาวิทยาลัย คำถามคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยจะ ได้รับผลตอบแทนอะไร

12 การจัดการวิจัยพัฒนาคนสู่อาชีพ เพื่อการพึ่งตนเอง ผลงานวิจัย พัฒนาพื้นที่ ประสบการ ณ์วิจัย พัฒนาใน พื้นที่ การตีพิมพ์ ในวารสาร วิจัย สถาบันการ ศึกษา สนับสนุน ทุนวิจัยป. ตรี - โท ความสามารถคน ท้องถิ่น คุณภาพ งานวิจัย เพื่อพัฒนา พื้นที่ นักวิจัยที่ เชี่ยวชาญ พื้นที่ งานวิจัยเพื่อ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัยเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายวิจัยเศรษฐกิจ ฐานราก สกอ. วิจัยในระดับ ป. ตรี ป. โท หน่วย จัดการ งานวิจัย ในพื้นที่ โจทย์วิจัยที่ ชัดเจน ( มี ศาสตร์ เงื่อนไข / บริบท ) ร่าง - ความสำเร็จ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สถาบันการศึกษามีหลักสูตร พัฒนาคนที่ตรงตามความต้องการ ของพื้นที่ นักวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา พื้นที่ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่สู่การ ตีพิมพ์ ความร่วมมือของกลไกท้องถิ่น ผู้จัดการงานวิจัย พี่เลี้ยง Mentor สร้างอาชีพเพื่อการพึ่งตนเอง สร้าง ความรู้ สร้างคนมี ความรู้ใน พื้นที่ บริการ วิชาการ ผ่านกระบวนการวิจัย สร้างคน สร้างความรู้ บริการวิชาการ ความร่วมมือ กับอุดมศึกษา ท้องถิ่น สกว. มี ประสบการณ์ การบริหาร จัดการวิจัย

13 นโยบาย หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย ทำอะไรบ้าง ( น. พ. ประเวศ วะสี ) ๑. สำรวจข้อมูลจังหวัด ๒. ส่งนักศึกษาอยู่กับชาวบ้านเพื่อเชื่อมต่อความรู้และ เทคโนโลยีไปใช้ในชุมชนและกระตุ้นให้มหาวิทยาลัย สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ๓. ร่วมทำแผนชุมชน ๔. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ๕. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ๖. สังเคราะห์ประเด็นนโยบายที่เกิดจากการปฏิบัติ ทำให้มหาวิทยาลัยเข้าใจนโยบายสาธารณะ ซึ่ง มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทด้านโยบายสาธารณะ ๗. สื่อสารเพื่อพัฒนานโยบาย ๘. ศูนย์จัดการความรู้ในจังหวัด ทั้งจังหวัดจะ กลายเป็นมหาวิทยาลัย การศึกษา ต้องแก้ปัญหาทุก เรื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเชื่อมโยง ๙. ประสานการปฏิรูปจังหวัด

14 การจัดการระบบวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อ สร้างคนสู่อาชีพในพื้นที่ สกว. มีผู้บริหารจัดการงานวิจัยใน ๗ พื้นที่ คือ ภาคเหนือตอนบน รศ. ดร.. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิจัย มช. ภาคเหนือตอนล่าง รศ. ดร. เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม. นเรศวร ภาคอีสานตอนบน ผศ. ดร. ชูพักตร์ สุทธิสา รองคณบดีคณะ สังคมศาสตร์ฯ ม. มหาสารคาม ภาคอีสานตอนล่าง ผศ. ดร. อินทิรา ซาฮีร์ คณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ภาคกลางตะวันตก ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรฯ ม. มหิดล ศาลายา ภาคกลางตะวันออก ผศ. พีรชัย กุลชัย รองคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ม. เทคโนโลยีฯ ลาดกะบัง ภาคใต้ รศ. ดร. สุธีระ ประเสริสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.


ดาวน์โหลด ppt การจัดการงานวิจัย ในระบบ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ พัชริน ดำรงกิตติกุล ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google