งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชา Architectural Design Studio โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชา Architectural Design Studio โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชา Architectural Design Studio โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 มกราคม 2548

2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย นิสิตชั้นปีที่ 3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 คน ผู้สอน - นักวิจัย : ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าโครงการ ดร. เยาว์อุไร สุถิรนาถ รศ. ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล ผศ. พัฑรา สืบศิริ อ. ดิเรก เส็งหลวง นักวิจัยภายนอก : ดร. วรรณดี สุทธินรากร ดร. ศิริพันธุ์ เวชสิทธ์

3 ความสำคัญของปัญหา การใช้ภาษาอังกฤษ - ผู้เรียนมีความรู้ ภาษาอังกฤษน้อย - ตำราต่างๆที่ใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม - ระดับนานาชาติ ไม่มี คนไทย - ขาดงานที่แสดง Originality - การจำแบบมาใช้ การอ่าน เข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และ เข้าใจกระบวนการออกแบบโดยมีพื้นฐานจาก การค้นคว้า ทำให้สามารถพัฒนาการออกแบบ ที่เป็นเหตุเป็นผล

4 วัตถุประสงค์งานวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษ - พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน - การค้นคว้าข้อมูลที่เป็น ภาษาอังกฤษ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม - พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ การออกแบบที่มี ลักษณะเฉพาะตัว - ผลงานในวิชาแสดง แนวคิดของตนเอง

5 กระบวนการวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษ - การวิจัยเชิงทดลอง - One-Group Pretest/Post-test Design ผลงานด้านสถาปัตยกรรม - การวิจัยเชิงทดลอง - การเรียนโดยนิสิตเป็น ศูนย์กลาง กำหนด เฉพาะหัวข้องาน - การออกแบบโดยการ ใช้ข้อมูลจากงานวิจัย

6 วิธีการ ผู้สอนประจำ 5 คน - ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ 1 คน - ใช้ภาษาอังกฤษและไทย 3 คน - ใช้ภาษาไทย 1 คน - การตรวจงานตัวต่อตัวและใบ งานเป็นภาษาอังกฤษ - ไม่บังคับนิสิตพูด เขียน ภาษาอังกฤษ

7 เครื่องมือ การใช้ภาษาอังกฤษ - แบบทดสอบความเครียด - แบบทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ - แบบวัดทัศนคติที่มีต่อการ เรียนภาษาอังกฤษและวิชา สถาปัตยกรรม - แบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีต่อการเรียน - แบบสัมภาษณ์รายบุคคล (indepth interview) - แบบสัมภาษณ์การสนทนา กลุ่ม (Focus group) ผลงานด้านสถาปัตยกรรม - การออกแบบโดยการ ใช้กระบวนการวิจัย - ผลงานนิสิต - แบบสอบถามความ คิดเห็นต่อกระบวนการ เรียนการออกแบบโดย การวิจัย

8 การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ภาษาอังกฤษ - ร้อยละ Standard Deviation, T-test - Content Analysis ผลงานด้านสถาปัตยกรรม - ร้อยละ - ผลงานนิสิต (Content Analysis)

9 ผลการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษ - จากการประเมินตนเองร้อย ละ 100 สามารถอ่าน ฟัง สื่อสารได้ดีขึ้น - จากแบบทดสอบ ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ - การค้นคว้าตำรา /internet/ งานวิจัย มากขึ้น - ทัศนคติดีต่อภาษาอังกฤษ (significant) - มั่นใจว่านำเสนองานโดย ภาษาอังกฤษได้ - ยังไม่กล้าพูด จุดอ่อน ผลงานด้านสถาปัตยกรรม - ผลงานนิสิตมีความ หลากหลาย - ผลงานนิสิตมีลักษณะ เฉพาะตัว

10 ผลที่ได้มากกว่าการศึกษา - นิสิตไม่ขาดเรียน - นิสิตทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น - นิสิตนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ - นิสิตตอบผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ ( ตอบทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษ ) - นิสิตได้พัฒนาทักษะการทำวิจัย และใช้ข้อมูล งานวิจัยในการออกแบบ - เวลาที่นิสิตใช้การศึกษาเพิ่มมากขึ้น - ผลงานนิสิตเป็นแนวทางในการทำวิจัยด้าน สถาปัตยกรรมต่อไป - นิสิตพึงพอใจกระบวนการเรียนการสอน

11 ประสบการณ์จากการเรียนการสอน - ผู้สอนต้องเตรียมตัวด้วยกันก่อนการ สอนทุกครั้ง - ผู้สอนใช้เวลาในการตรวจงานนานมาก ครั้งละประมาณ 5-7 ชั่วโมง ( ปกติ 3-4 ชั่วโมง ) - ต้องการเอกสารที่ชัดเจน ( วัตถุประสงค์ กำหนดเวลาทำงาน ฯลฯ ) - ต้องเตรียมข้อมูลอ้างอิงเพิ่มให้นิสิต - ตารางการสอนต้องปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา ( ขึ้นอยู่กับการพัฒนางาน ของนิสิต ) - นิสิตต้องการการปรับตัวในระยะเริ่มต้น ภาคการศึกษา

12 ผลงานด้านสถาปัตยกรรม Using local material: Integrating rubber into wall construction

13 ผลงานด้านสถาปัตยกรรม Using natural material: Vertical landscaping for thermal control

14 ผลงานด้านสถาปัตยกรรม Using low-cost mass-produced (balloon): Flexible / Adjustable skin

15 ผลงานด้านสถาปัตยกรรม Using building texture: Water delaying facade

16 การดำเนินงานวิจัยต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งการ ใช้ภาษาอังกฤษและผลงานนิสิต นำมาปรับปรุงการเรียนการสอนใน ภาคการศึกษาต่อไป เปลี่ยนผู้สอนเป็น 4 คน : ชาวต่างประเทศ 1 คน คนไทยใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ 1 คน คนไทยใช้ 2 ภาษา 2 คน


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชา Architectural Design Studio โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google