งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 1st ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ ส่งเสริมงานวิจัยด้าน ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 1st ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ ส่งเสริมงานวิจัยด้าน ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 1st ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ ส่งเสริมงานวิจัยด้าน ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ” วันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 9.00-12.00

2 ความเป็นมาของโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร่วมกับ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนิน โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย

3 1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักวิจัย และนักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้าน ICT 2 เพื่อผลักดันและส่งเสริมนักประดิษฐ์ และนักวิจัยระดับเยาวชนให้สามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมงานวิจัย ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในด้าน ICT ให้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง ธุรกิจและนำไปสู่การสนับสนุนเศรษฐกิจของ ประเทศต่อไป 3 เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในด้าน ICT ให้สามารถผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดและ ดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 4 เพื่อประสานความร่วมมือนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ในด้าน ICT ของประเทศเชิงบูรณา การ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ โครงการ

4 1 จัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยตรง (Focus Group) 2 ศึกษาข้อมูลการลงทุนในการวิจัยและ พัฒนาด้าน ICT ของภาครัฐและเอกชน จากปี พ. ศ. 2549 - 2551 พร้อม ข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริม งานวิจัยของประเทศไทยตามแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ. ศ. 2552- 2556 และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 1 เพื่อระดมความคิดเห็นปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนานักวิจัยและ นักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน ICT เช่น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ เอกชน การสนับสนุนด้านงบประมาณ กรอบ นโยบายด้าน ICT รวมทั้งบุคลากร 2. เพื่อนำปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการระดมความคิดเห็นมา จัดกรอบและแนวทางส่งเสริมการพัฒนา นักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้าน ICT 3 เพื่อประสานความร่วมมือนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ในด้าน ICT ของประเทศเชิงบูรณา การ วัตถุประสงค์การจัดการประชุม เฉพาะกลุ่ม

6 1. ปัญหาและอุปสรรค ที่อยู่ ภายในองค์กร 2. ปัญหาและอุปสรรค ที่มี ปัจจัยอยู่นอกองค์กร 3. ประสบการณ์ในการ แก้ปัญหาในการทำวัจัย และ พัฒนาด้านไอซีทีอย่างไร เช่นแหล่งทุน ปัญหา และอุปสรรคในการทำ วิจัยและพัฒนา ICT

7 วัตถุประสงค์การทำวิจัยและ พัฒนาด้าน ICT ของท่าน การทำวิจัยและพัฒนาด้าน ICT ของท่านบรรลุ วัตถุประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ฉบับที่ 2) ของ ประเทศไทย พ. ศ. 2552- 2556


ดาวน์โหลด ppt การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 1st ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ ส่งเสริมงานวิจัยด้าน ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google