งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o ระบบการสื่อสารข้อมูลและ โครงข่ายโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o ระบบการสื่อสารข้อมูลและ โครงข่ายโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o ระบบการสื่อสารข้อมูลและ โครงข่ายโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ

2 L o g o Company Logo www.themegallery.com ข่ายการสื่อสารข้อมูล การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดย อาศัยระบบการส่งข้อมูล ทาง คลื่นไฟฟ้าหรือแสง อุปกรณ์ที่ ประกอบเป็นระบบการสื่อสาร ข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า ข่าย การสื่อสารข้อมูล (Data Communication Networks)

3 L o g o Company Logo www.themegallery.com องค์ประกอบพื้นฐาน หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) 1 ตัวกลาง (Transmission Channel ) 2 หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit ) 3

4 L o g o Company Logo www.themegallery.com วัตถุประสงค์การสื่อสารข้อมูล 1. เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศ จากแหล่งกำเนิดข้อมูล 2. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อลดเวลาการทำงาน 4. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายใน การส่งข่าวสาร 5. เพื่อช่วยขยายการดำเนินการ องค์การ 6. เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารของ องค์การ

5 L o g o Company Logo www.themegallery.com 1. สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) 2. สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) สัญญาณที่ใช้ในการส่งข้อมูล

6 L o g o Company Logo www.themegallery.com สัญญาณที่ส่งผ่านทางช่องทาง การสื่อการสัญญาณ 1. สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) สัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณที่มี ขนาดเป็นค่าต่อเนื่อง

7 L o g o Company Logo www.themegallery.com สัญญาณที่ส่งผ่านทางช่องทาง การสื่อการสัญญาณ 2. สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) สัญญาณ ที่มีขนาดเปลี่ยนแปลง เป็นค่า ของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะ เป็น "0" และ "1"

8 L o g o Company Logo www.themegallery.com ประเภทของการส่งสัญญาณ ข้อมูล การส่งสัญญาณข้อมูลแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. การส่งแบบขนาน 2. การส่งแบบอนุกรม

9 L o g o Company Logo www.themegallery.com 1. การส่งแบบขนาน

10 L o g o Company Logo www.themegallery.com 2. การส่งแบบอนุกรม

11 L o g o Company Logo www.themegallery.com แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) 2. แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) 3. แบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex) ประเภทของช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล

12 L o g o Company Logo www.themegallery.com ประเภทของช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล 1. แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)

13 L o g o Company Logo www.themegallery.com 2. แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) ประเภทของช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล

14 L o g o Company Logo www.themegallery.com 3. แบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex) ประเภทของช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล

15 L o g o Company Logo www.themegallery.com ระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์การใช้งานระบบ เครือข่าย 1. ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใกล้ กัน 2. ต้องการแบ่งปันทรัพยากร ใช้ร่วมกัน

16 L o g o Company Logo www.themegallery.com รูปแบบการเชื่อมโยง เครือข่าย

17 L o g o Company Logo www.themegallery.com 1. โครงข่ายรูปดาว (Star Topology) 2. โครงข่ายรูปวงแหวน (Ring Topology) 3. โครงข่ายรูปบัส (Bus Topology) รูปแบบการเชื่อมโยง เครือข่าย (Topology)

18 L o g o Company Logo www.themegallery.com โครงข่ายรูปดาว (Star Topology) ศูนย์กลาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง

19 L o g o Company Logo www.themegallery.com 2. โครงข่ายรูปวงแหวน (Ring Topology) อุปกรณ์แม่หรือ อุปกรณ์หลัก ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง

20 L o g o Company Logo www.themegallery.com 3. โครงข่ายรูปบัส (Bus Topology) อุปกรณ์แม่หรือ อุปกรณ์หลัก ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง สายสัญญาณหลัก (Backbone ) ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง


ดาวน์โหลด ppt L o g o ระบบการสื่อสารข้อมูลและ โครงข่ายโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google