งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม
อ.ปรีชา อูปคำ

2 ข่ายการสื่อสารข้อมูล
การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยระบบการส่งข้อมูล ทางคลื่นไฟฟ้าหรือแสง  อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า ข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Networks) Company Logo

3 องค์ประกอบพื้นฐาน หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit)
1 ตัวกลาง (Transmission Channel ) 2 หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit ) 3 Company Logo

4 วัตถุประสงค์การสื่อสารข้อมูล
1. เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล 2. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อลดเวลาการทำงาน 4. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร 5. เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์การ 6. เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์การ Company Logo

5 1.สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal)
สัญญาณที่ใช้ในการส่งข้อมูล 1.สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) 2.สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) Company Logo

6 สัญญาณที่ส่งผ่านทางช่องทางการสื่อการสัญญาณ
1.สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) สัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณที่มีขนาดเป็นค่าต่อเนื่อง Company Logo

7 สัญญาณที่ส่งผ่านทางช่องทางการสื่อการสัญญาณ
2.สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) สัญญาณ ที่มีขนาดเปลี่ยนแปลง เป็นค่าของเลขลงตัว  โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น  "0"   และ  "1"   Company Logo

8 ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล
การส่งสัญญาณข้อมูลแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภทคือ 1. การส่งแบบขนาน 2. การส่งแบบอนุกรม Company Logo

9 1. การส่งแบบขนาน Company Logo

10 2. การส่งแบบอนุกรม Company Logo

11 ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูล
แบ่งได้เป็น  3  ประเภทคือ 1.แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) 2.แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) 3.แบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex) Company Logo

12 ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูล
1.แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) Company Logo

13 ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูล
2.แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) Company Logo

14 3.แบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex)
ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูล 3.แบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex) Company Logo

15 วัตถุประสงค์การใช้งานระบบเครือข่าย
1.ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใกล้กัน 2.ต้องการแบ่งปันทรัพยากรใช้ร่วมกัน Company Logo

16 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย
Company Logo

17 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย (Topology)
1.โครงข่ายรูปดาว (Star Topology) 2.โครงข่ายรูปวงแหวน (Ring Topology) 3.โครงข่ายรูปบัส (Bus Topology) Company Logo

18 โครงข่ายรูปดาว (Star Topology)
ศูนย์กลาง ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง Company Logo

19 2.โครงข่ายรูปวงแหวน (Ring Topology)
อุปกรณ์แม่หรือ อุปกรณ์หลัก ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง Company Logo

20 3.โครงข่ายรูปบัส (Bus Topology)
อุปกรณ์แม่หรือ อุปกรณ์หลัก ผู้ใช้บริการหรือ อุปกรณ์ปลายทาง สายสัญญาณหลัก (Backbone ) Company Logo


ดาวน์โหลด ppt ระบบการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google