งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้จัดทำ นักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน อ. บ้านฝาง ต. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้จัดทำ นักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน อ. บ้านฝาง ต. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้จัดทำ นักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน อ. บ้านฝาง ต. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) การ สื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายอาจเป็นผู้รับหรือผู้ส่งในอดีตการใช้ สัญญาณควันของชาวอินเดียแดง สำหรับแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็เป็นการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกัน ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูลประกอบด้วยส่วน ต่างๆ ดังนี้ 1 แหล่งต้นกำเนิด 2. แหล่งปลายทางหรือฝ่ายรับ 3. ช่องทางในการส่งหรือตัวกลางการสื่อสาร 4. ข้อมูลข่าวสาร 5. กฎเกณฑ์หรือวิธีการ

3 แหล่งต้น กำเนิดหรือ ฝ่ายส่ง ทาหน้าที่ในการส่งข้อมูลไป ยังแหล่งปลายทางหรือฝ่าย รับที่เราต้องการส่ง แหล่ง ปลายทาง หรือฝ่ายรับ เป็นฝ่ายรับข้อมูลที่ฝ่ายส่ง ส่งมา อาจจะเป็นคนหรือ สัตว์ก็ได้

4 ตัวกลางการศึกษา ตัวกลางการสื่อสารคือเครื่องรับและเครื่องส่ง อาจจะเป็น ระบบไร้สายที่เป็นคลื่นต่างๆ มีลักษณะเป็นสายเชื่อมต่อ ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ การส่งข้อมูล ในระบบการสื่อสารข้อมูลนั้น นอกจากอุปกรณ์ต่างๆ และ ตัวกลางแล้วเรายังต้องเข้าใจถึงวิธีการส่งข้อมูลในตัวกลาง ด้วย การส่งข้อมูลสามารถแบ่งโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ หลายอย่างพิจารณาตามทิศทางการส่งระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ 3 วิธี

5 เส้นใยนำแสง (fiber optic) ดาวเทียม (Satellite) สายโคแอกเชียล (coaxial) สายคู่บิดเกลียวชนิด มีการกั้นสัญญาณ รบกวน (Shielded Twisted Pair : STP) ตัวกลาง การ สื่อสาร

6 การส่ง ข้อมูล แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full Duplex) แบบฮาฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)

7


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้จัดทำ นักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน อ. บ้านฝาง ต. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google