งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

page 2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "page 2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 page 2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของระบบเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

3 page 3 วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้ สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อความประหยัด เพื่อความประหยัด เพื่อความเชื่อถือได้ของระบบงาน เพื่อความเชื่อถือได้ของระบบงาน ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง

4 page 4 ความรู้พื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล

5 page 5 สัญญา ณ Analog & Digital

6 page 6 ทิศทางของการสื่อสาร ข้อมูล มี 3 แบบ

7 page 7 โครงสร้างของระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) อุปกรณ์ในการเชื่อมการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์ในการเชื่อมการติดต่อสื่อสาร

8 page 8 1. การต่อเชื่อมผ่านช่องทาง COM1 COM2 และ LPT การต่อเชื่อมเครือข่าย คอมพิวเตอร์

9 page 9 2. การต่อเชื่อมเข้ากับบัฟเฟอร์ เครื่องพิมพ์ การต่อเชื่อมเครือข่าย คอมพิวเตอร์

10 page 10 3. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับ สายข้อมูล การต่อเชื่อมเครือข่าย คอมพิวเตอร์

11 page 11 4. การเชื่อมต่อผ่านระบบผู้ใช้หลายคนหลาย ช่องทาง การต่อเชื่อมเครือข่าย คอมพิวเตอร์

12 page 12 การสื่อสารข้อมูล 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ตัวส่ง ตัวรับ 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ตัวรับ ตัวส่ง แบบอนุกรม Serial Transmission แบบขนาน Parallel Transmission

13 page 13รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย

14 page 14 รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย MES H Hyb rid

15 page 15 ประเภทของ เครือข่าย LA NNNN MA NNNN WA NNNN VA NNNN INTER NET INTRA NET EXTRAN ET

16 page 16 LAN Local Area Network

17 page 17 ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ LAN –Sharing –Sharing of peripheral devices of programs and data –Better communication –Access –Access to database

18 page 18 MAN Metropolitain Area Network

19 page 19 WAN Wide Area Network ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปอื่น

20 page 20 VAN Value-Added Network GNETGNETNECTECNECTEC

21 page 21 INTERN ET สื่อสารข้อมูล ทั่วโลก มีสารสนเทศทุก ประเภท หลาย ภาษา E-MailE-Mail IR C TelnetTelnet FTPFTP EDIEDI

22 page 22 INTRAN ET เครือข่ายใน องค์กร เป็นระบบ ปิด ห้าม บุคคลภายนอก เข้า มีระบบความ ปลอดภัย

23 page 23 EXTRAN ET เครือข่ายใน องค์กร ธุรกิจ เดียวกัน กลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคาร มีระบบความ ปลอดภัย

24 page 24 สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชีลต์ Unshielded Twisted-Pair UTP สายโคแอกเชียล Coaxial สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cable อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

25 page 25

26 page 26 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เครื่อง ทวนซ้ำ สัญญาณ (Repeate r) เครื่อง ทวนซ้ำ สัญญาณ (Repeate r) ฮับ (Hub) ฮับ (Hub) สวิตช์ (Switch) สวิตช์ (Switch)

27 page 27 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เราท์ เตอร์ (Route r) เราท์ เตอร์ (Route r)

28 page 28 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer) มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)

29 page 29 NIC - Network Interface Card หรือ แลน การ์ด - LAN Card

30 page 30 END


ดาวน์โหลด ppt page 2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google