งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

2 1. องค์ประกอบของการสื่อสาร คือข้อใด ก. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อและสาร ค. หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล กลาง หน่วยแสดงผล ง. ถูกทุกข้อ

3 2. ข้อใดคือรูปแบบของการ สื่อสารสองทาง ก. สถานีวิทยุได้รายงานข่าวเกี่ยวกับ ไข้หวัดนก ข. สนทยาอ่านข่าวความเสียหายจาก ผู้ประสบภัยสึนามิ ค. อารีส่งเอสเอ็มเอสต่อกระทู้เรื่อง ไข้หวัดนก ง. ข่าวจากไอเอ็นเอ็นรายงานเรื่องพิธีอภิเษก สมรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ล

4 3. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ปัจจุบันนิยมใช้พอร์ตแบบใด ก. พอร์ตแบบขนาน ข. พอร์ตแบบอนุกรม ค. พอร์ตอนุกรมแบบอเนกประสงค์ ง. พอร์ตความเร็วสูง

5 4. ข้อใดไม่ใช่ตัวกลางในการ สื่อสารแบบไร้สาย ก. สัญญาณแบบใยแก้วนำแสง ข. คลื่นวิทยุ ค. คลื่นไมโครเวฟ ง. คลื่นแสง

6 5. ระบบเครือข่ายที่ใช้เฉพาะใน องค์กรไม่เชื่อมต่อ ภายนอกองค์กร เรียกเครือข่ายนี้ ว่า ก. LAN ข. MAN ค. INTRANET ง. INTERNET

7 6. การใช้โทรศัพท์เป็นการสื่อสาร แบบสองทาง ใช่ไม่ใช่

8 7. ให้นักเรียนจับคู่ชื่อกับอุปกรณ์ให้ ถูกต้อง พอร์ตแบบ อนุกรม พอร์ตความเร็ว สูง พอร์ตแบบ ขนาน พอร์ต USB

9 แบบทิศทางเดียว (Simplex) แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex) 7. ให้นักเรียนขีดเส้นโยงรูปแบบ ของการสื่อสารให้ถูกต้อง

10

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google