งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ๒๗ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๑๐๙๘

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นาย ประยูร สายศรีโกศล ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นาย ประยูร สายศรีโกศล ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส นาย บัญชา ไชยถวิล ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน นาย ระวี จุลินทร นาง ธนพร กลัดสิงห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นาย ทิพยเนตร ศรีนาค ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช๔/หน. นาง ศตพร สายทอง ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช๓ นาย นิวัติ กู้แฝง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ นาย ตำแหน่ง

4 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา เนื่องจาก ในปัจจุบันฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักสำรวจฯ อนุมัติให้ นางธนพร กลัดสิงห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๕๙) มาช่วยปฏิบัติที่ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ จึงขอเรียนเสนอว่า เพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคล่องตัวใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ทางสำนักสำรวจฯ ได้โปรดพิจารณาย้ายนางธนพร กลัดสิงห์ (ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๕๙) มาสังกัด ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน เพื่อทดแทนพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการตามกรอบอัตรากำลังที่ขอเพิ่ม ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ได้นำเรียนต่อท่าน ผส.รธ ไว้แล้วในคราวประชุมสัญจร สำนักสำรวจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเชีย จ. ลำปาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา เนื่องจาก ยังขาดแคลนอัตรากำลังในด้านการบันทึกข้อมูลแผนที่ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม จำนวน ๓ อัตรา เนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

5 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน
ส่งในรูปแบบไฟล์ Eecel (ตามที่แนบมาด้วยแล้ว)


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google