งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

2 หลักการ  หลักความเป็นธรรมที่เทียบเคียงกันได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  หลักการใช้คนให้เหมาะกับตำแหน่งงาน  หลักการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ระบบตำแหน่งลูกจ้างมีความทันสมัยสอดคล้อง กับแนวโน้มการปรับบทบาทของภาครัฐ สภาพการณ์ ที่เปลี่ยนไป และภาระความรับผิดชอบในปัจจุบัน  เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำให้เกิดความคุ้มค่า  เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ของลูกจ้างประจำ

4 การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ เดิม 1268 สายงาน 7 หมวด 1 กลุ่ม ใหม่ 345 สายงาน 4 กลุ่มตำแหน่ง 1. หมวดแรงงาน 2. หมวดกึ่งฝีมือ 3. หมวดฝีมือ 4. หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 5. หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง 6. หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง 7. หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ 8. กลุ่มชื่อ/ลักษณะงาน เหมือนข้าราชการ 1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (56 สายงาน) 2. กลุ่มงานสนับสนุน (143 สายงาน) 3. กลุ่มงานช่าง (138 สายงาน) 4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (8 สายงาน)

5

6 กรมชลประทาน กลุ่มงานบริการพื้นฐาน พนักงานทั่วไป คนสวน พนักงานสถานที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลหมวดสถานที่ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานชลประทาน กะลาสี พนักงานเรือกล พนักงานบริการเอกสารทั่วไป พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานจัดเก็บแผนที่ พนักงานวัดระดับน้ำ พนักงานประตูน้ำ

7 กรมชลประทาน กลุ่มงานสนับสนุน พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์ราคางาน พนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ พนักงานพิมพ์แบบ พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล พนักงานสถิติ พนักงานสำรวจ พนักงานสื่อสาร พนักงานเกษตร พนักงานส่งน้ำ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานส่งเสริมพลังงาน พนักงานพัฒนาพลังงาน นักพัฒนาพลังงาน นายท้ายเรือ พนักงานอาณาบาล พนักงานจัดหาที่ดิน พนักงานขับรถยนต์

8 กรมชลประทาน กลุ่มงานช่าง ช่างเขียน ช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างฝีมือสนาม พนักงานบำรุงทาง ช่างเครื่องจักรกล พนักงานเครื่องจักรกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างฝีมือโรงงาน ช่างเครื่องเรือ พนักงานขับรถงานเกษตรและ ก่อสร้าง พนักงานขับรถเครื่องจักรกล ขนาดเบา พนักงานขับรถเครื่องจักรกล ขนาดกลาง พนักงานขับรถเครื่องจักรกล ขนาดหนัก ช่างถ่ายภาพ พนักงานเครื่องยก ผู้ช่วยช่างทั่วไป

9 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำระบบใหม่ หมวดเดิม (ขั้นสูง)ใหม่ (ขั้นสูง)หมายเหตุ 1. แรงงาน12,44014,140 2. กึ่งฝีมือ14,14015,260 3. ฝีมือ15,26018,190 4. ฝีมือระดับต้น18,19022,220 5. ฝีมือระดับกลาง22,22029,320 6. ฝีมือระดับสูง29,32031,420ลูกจ้าโดยตรง (หน.) 33,540ลูกจ้างซ้ำซ้อน (หน.)

10 กรมชลประทาน จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2553 กลุ่มงานบริการพื้นฐานจำนวน 8,084 อัตรา กลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 4,342 อัตรา กลุ่มงานช่าง จำนวน 7,833 อัตรา รวมทั้งสิ้น 20,259 อัตรา หมายเหตุ สำหรับกรณีการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามระบบนี้ เช่น การปรับระดับ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง สายงาน หรือกลุ่มงาน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดต่อไป บัญชีอัตราค่าจ้าง 1 เม. ย.53


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google