งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนัก ชลประทานที่ ๑๓

2 ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) คืออะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่ เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้ 1. ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน 2. มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากกันและกัน 3. มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะ พัฒนาวิธีการทำงานได้ดีขึ้น 4. วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน 5. มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน 6. มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ 7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบ กันด้วยตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี 8. มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ทำให้ ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย 9. มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จาก สมาชิกด้วยกันเอง 10. มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่มความ เข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม

3

4

5

6

7 ตราพระครุฑพ่าห์ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับ ใช้เป็นตราหัวหนังสือ ราชการไทย ( แบบที่นิยม ใช้กันมาก ) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัว หนังสือราชการไทย ( แบบปีกครุฑกว้าง ) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัว หนังสือราชการไทย ( แบบที่นิยมใช้กันมากอีก แบบหนึ่ง ) ตราพระครุฑพ่าห์ แบบที่ใช้เป็นหน้าปก ราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง รวมทั้งใช้เป็นตรา ราชการของกรม ราชองครักษ์และ หน่วยงานใน กระทรวง การต่างประเทศ

8 หนังสือเวียน สลก. ลำดั บ เลขที่ หนังสือ ลงวันที่เรื่อง ๑.๑. สลก. 1 ๐๙๑ / ๒๕๕๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ขอให้ดำเนินการตามโครงการฟอนต์ มาตรฐานไทย ๒.๒. สลก. ๑ 270/ ๒๕๕๓๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๓. สลก. ๑๒๔๓ / ๒๕๕๔ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔การออกเลขที่หนังสือราชการของกรม ชลประทาน ๔.๔. สลก. ๑๖๙ / ๒๕๕๕๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเสนอกรม ๕.๕. สลก. ๑๗๐ / ๒๕๕๕๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรม ของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง

9 รูปแบบและการพิมพ์ หนังสือราชการ หนังสือ ภายนอก หนังสือ ภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ ประทับตรา หนังสือ ประทับตรา คำสั่ง หนังสือรับรอง รายงานการ ประชุม รายงานการ ประชุม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๑ ๒๘๖๘ ต่อ ๒๑๗ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ โทรสาร ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ โทร. โทรสาร ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ ที่ นร 1305/ ว 6069

22 แบบทดสอบ 1 แบบทดสอบ 2 ทบทวนการพิมพ์หนังสือ ราชการ

23 การจ่าหน้าซองจดหมาย ( ชั้นความเร็ว ) ( ส่วนราชการที่ออกหนังสือ ) ที่.................................... คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ สถานที่ ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์

24 1. การเคาะเว้นวรรค 2. กั้นหน้า – กั้นหลัง 3. การสะกดคำไม่ถูกต้อง 4. การเลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการไม่ ถูกต้อง 5. การเว้นวรรคตอน 6. ไม่จัดทำสำเนาหนังสือ 7. มักลืมผู้ร่าง พิมพ์ ตรวจ ในสำเนาหนังสือ 8. การอ้างเลขที่หนังสือที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง 9. การพิมพ์เลขไทยปนเลขอารบิก ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน

25 การลงนามในหนังสือ ราชการ 1. รักษาราชการแทน = ตัวอย่างที่ 1 (.....................................) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 = ตัวอย่างที่ 2 (.....................................) ผวศ. ชป.13 รักษาราชการ แทน ผส. ชป.13 2. ปฏิบัติราชการแทน = ตัวอย่างที่ 1 (.....................................) ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ปฏิบัติ ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 = ตัวอย่างที่ 2 (.....................................) ผปก. ชป.13 ปฏิบัติ ราชการแทน ผส. ชป.13

26 3. รักษาการในตำแหน่ง = ตัวอย่างที่ 1 (.....................................) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี = ตัวอย่างที่ 2 (.....................................) ฝวศ. คป. กาญจนบุรี รักษาการ ในตำแหน่ง ผอ. คป. กาญจนบุรี 4. แทน = ตัวอย่างที่ 1 (.....................................) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แทน ธก. ชป.13

27 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการและสวัสดิการ โทร., โทรสาร 0 3461 3486


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google