งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550

2 PMQA Organization Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น 8.1 แนวคิดการปรับปรุงองค์กร 8.2 หลักการวางแผนกลยุทธ์ 8.3 หลักการนำแผนสู่การปฏิบัติด้วย BSC 8.4 หลักการติดตามประเมินผล 8.5 เครื่องมือในการปรับปรุงองค์กร 8.6 มาตรฐานในการปรับปรุงองค์กร Module 8

3 PMQA Organization Organizational Development Concept

4 PMQA Organization การบริหารจัดการให้องค์กรอยู่รอดยั่งยืนการบริหารจัดการให้องค์กรอยู่รอดยั่งยืน ปัจจัย ภายนอก ปัจจัย ภายใน StrategicManagementการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจัดระบบ (ทั้ง 7 ระบบ) สร้างความเป็นทีม

5 PMQA Organization Productivity Index / Cockpit มาตรวัด ตัวชี้วัด Productivity Index / Cockpit มาตรวัด ตัวชี้วัด Index 1 Assessment 2 Gap analysis 3 Improvement 4 Self Assessment การประเมินองค์กรด้วยตนเอง Self Assessment การประเมินองค์กรด้วยตนเอง Benchmarking/Goal Setting การเปรียบเทียบ การตั้งเป้าหมาย Benchmarking/Goal Setting การเปรียบเทียบ การตั้งเป้าหมาย Best Practices / Management Tools เครื่องมือปรับปรุงแก้ไข Best Practices / Management Tools เครื่องมือปรับปรุงแก้ไข Competitiveness แข็งแรง ยั่งยืน แข่งขันได้ Path to Competitiveness 1

6 PMQA Organization 1 2 4 3 7 5 6 8 9 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง ประเมินสภาพ องค์การในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว วางแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วัดและประเมินผล การดำเนินงาน ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง Path to Competitiveness 2

7 PMQA Organization 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ Path to Competitiveness 3

8 PMQA Organization การนำ การ วางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด การมุ่งเน้น พนักงาน การจัดการ กระบวนการ การจัดการ กระบวนการ ผลลัพธ์ผลลัพธ์ วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และจัดการ ความรู้ ธรรมาภิบาลVisionValuesGoal StrategicBSC CRMCustomerSurvey MISDSSKM HRMHRD HA/HPHISOQC/TPM Tools & STD Six sigma มอก.HNQAMapKPIการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัย ภายใน

9 PMQA Organization Management Frameworks Quality Systems & Standards Management & Improvement Tools 7S MBNQA TQA TQM 5S BM BSC KM SS TPM ISO HA HACCP HPH ISO HA HACCP HPH Fusion Management หลักธรรมต่างๆ หลักธรรมต่างๆ

10 PMQA Organization Output Input Process Customer (outcome) Customer (outcome) SIPOC + PDCA + TQA/PMQA ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย Stakeholders ตรวจสอบ QCDSMEE ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเป้าหมาย(StrategyMap) PMQA หมวด 7 ออกแบบกระบวนการPMQA 6 หมวด วางแผนกลยุทธ์ และแผน ปฏิบัติการ Strategic Plan Action Plan ปรับปรุงSIPOC P D C C A A Supplier Customer’s need Customer’s need Input & Supplier plan Input & Supplier plan Process requirement Process requirement Output spec Output spec Systematic Thinking

11 PMQA Organization Strategic Planning Concept / Process

12 PMQA Organization KPIs Internalenviro nment StrategicGoals Externalenviro nment ProjectActivityProgram Shared Values Core Competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์4มิติ ยุทธวิธี OrganizationObjective 3412 Past Performance KPIs Strategic Planning Model วางแผน ปฏิบัติ

13 PMQA Organization ทบทวน สภาพ ภายนอก ทบทวน สภาพ ภายใน ทบทวนผล งานในอดีต คาดการณ์ อนาคต กำหนดกลยุทธ์หลัก แผนกลยุทธ์กรอบกลยุทธ์ - Pest Analysis Impact Analysis - Self Assessment -TQA Roadmap - Gap Analysis -Strategy Map -Performance Projection - Roadmap -SWOT Analysis -Vision/Mission -Corporate Objectives -Balanced Scorecard ตรวจประเมิน องค์กร วิเคราะห์ สภาพ ภายนอก วิเคราะห์ผล การ ดำเนินงาน 1 23 4 5 Strategic Planning Process

14 PMQA Organization ตัววัด เป้าหมาย และวิธีการ (Card) Strategic Planning ปัจจัยภายใน +S-W วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (ปัจจุบัน) ปัจจัยภายนอก +O-T วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (อนาคต) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Map) แผนงาน โครงการ

15 PMQA Organization ทรัพยากร วิสัยทัศน์ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ กังวลกังวล แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ สับสนสับสน ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ ทำแล้วเลิกทำแล้วเลิก ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ ขัดข้องใจขัดข้องใจ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ เริ่มผิดทางเริ่มผิดทาง ทักษะ แรงจูงใจ Strategic Planning : Org. Change

16 PMQA Organization Workshop 1

17 การเมือง การเมือง -กฎหมายป้องกันการผูกขาด -กฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อม -ภาษี -กฎเกณฑ์การค้าระหว่าง ประเทศ -พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน -เสถียรภาพของรัฐบาล สังคม สังคม -โครงสร้างประชากร -การกระจายรายได้ -การเคลื่อนย้ายทางสังคม -รูปแบบการดำเนินชีวิต -ท่าทีต่อการการทำงานและ การพักผ่อน -ลัทธิบริโภคนิยม -ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ -ระดับรายได้ประชาชาติ -อัตราดอกเบี้ย -สภาพคล่องในประเทศ -อัตราเงินเฟ้อ -อัตราการว่างงาน -ระดับรายได้ของประชากร -ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงเทคโนโลยี -งบประมาณของประเทศใน งานวิจัย -นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนา เทคโนโลยี -นวัตกรรมใหม่ๆ -ระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี -ระดับความทันสมัยของ เทคโนโลยี PEST Analysis สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยราชการ นโยบายส่วนท้องถิ่น ความต้องการลูกค้ารายกลุ่ม ความต้องการพันธมิตร ความต้องการคู่ความร่วมมือ

18 PMQA Organization ตาราง 1: ทบทวนสภาพภายนอก (ตาม PEST ) ตัวแปร สถานการณ์ ผลกระทบต่อเป้าหมายความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 1234 u เราจะต้องทำอย่างไร u สิ่งที่ต้องทำ u สิ่งที่ต้องแก้ไข u สิ่งที่ต้องพัฒนา ข้อมูลชุดที่ 1 แนวโน้ม

19 PMQA Organization Workshop 2

20 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หมวด 1 /1.1/1.2 หมวด 2 /2.1/2.2 หมวด 3 /3.1/3.2 หมวด 4 /4.1/4.2 หมวด 5 /5.1/5.2/5.3 หมวด 6 /6.1/6.2 หมวด 7 /7.1/7.2/7.3/7.4 Category/Item ผลประเมิน (ระดับ Item / Area) วิเคราะห์หา สาเหตุของ 13-17 Items แล้ว นำไปกำหนดเป็น ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ตาราง 2: ทบทวนสภาพภายใน (ตามเกณฑ์ PMQA)12 3 ข้อมูล ชุดที่ 2 u เราจะต้องทำอย่างไร u สิ่งที่ต้องทำ u สิ่งที่ต้องแก้ไข u สิ่งที่ต้องพัฒนา

21 PMQA Organization Workshop 3

22 เป้าหมาย ระดับ ( ค่า KPI) ปี เป้าหมา ย ผลต่างของ เป้าหมาย ผลลั พธ์ ผลต่ าง % ปัญหาและสาเหตุ ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ระย ะ เวล า วิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยผังก้างปลา โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก นำปัจจัยภายใน มากำหนดทางแก้ เป็นความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ตาราง 3: ทบทวนผลงานในอดีต (Strategic Project ปีที่ผ่านมา)112233 ข้อมูล ชุดที่ 3 u เราจะต้องทำอย่างไร u สิ่งที่ต้องทำ u สิ่งที่ต้องแก้ไข u สิ่งที่ต้องพัฒนา แผนงาน / โครงการ

23 PMQA Organization Cause & Effect Diagram 1

24 PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ผังก้างปลา

25 PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัจจัยภายนอก (PEST) ผังก้างปลากลยุทธ์

26 PMQA Organization Workshop 4

27 กระบวนการ การเรียนรู้ การเงิน ลูกค้า Goals (4 years) Vision ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 1 (Strategy Map) ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร คุณภาพ ประสิทธิผล วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ กระบวนการ / วิธีการ ผลลัพธ์ / เป้าหมาย Mission / Values

28 PMQA Organization Goals (4 years) Mission / Values Vision ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 2 (Strategy Map) ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประสิทธิผล วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ กระบวนการ / วิธีการ ผลลัพธ์ / เป้าหมาย

29 PMQA Organization BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept

30 PMQA Organization Do things rightDo the right things BSC objectives Do the right things right BSC Concept :

31 PMQA Organization Financial Measures Non-Financial Measures Lead Indicators Lag Indicators BSC Concept :

32 PMQA Organization Knowledge, Skills, Systems, and Tools Financial Results To Build the Strategic Capabilities.. Needed to Deliver Unique Sets of Benefits to Customers... To Drive Financial Success... And Realize the Vision Equip our People... InternalCapabilities Customer Benefits BSC : Cause - Effect Diagram

33 PMQA Organization Mission : Why we exist Strategy : Kaplan & Norton Values : What’s important to us Vision : What we want to be Strategy Objective : Our game plan Strategy Map : Translate the strategy Balanced Scorecard : Measure and Focus Target and Initiatives : What we need to do Personal Objectives : What I need to do Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce

34 PMQA Organization มิติด้านการเงิน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรมีผล การดำเนินงานอย่างไรในสายตาผู้ถือ หุ้น มิติด้านการเรียนรู้ และเติบโต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทำอย่างไร องค์กรจึงจะมีความสามารถที่จะ เปลี่ยน & พัฒนาเพื่อความยั่งยืน มิติด้านลูกค้า เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรจะ ตอบสนองลูกค้าอย่างไร มิติด้าน กระบวนการ ภายใน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการ บริหารอะไรที่เป็นเลิศ วิสัยทัศน์และพันธกิจ Strategy : Kaplan & Norton

35 PMQA Organization Productivity Human Capital Manage Operations Manage Operations Learning/Growth Internal Process Customer Financial Revenue Growth Long-Term Shareholder Value Product/Service Attributes Relationship Image Manage Customers Manage Customers Manage Innovation Manage Innovation Manage Regulatory/Social Manage Regulatory/Social Information Capital Organization Capital Strategy Map : Kaplan & Norton

36 PMQA Organization 6.การจัดการกระบวนการ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1.การนำองค์กร 7. 3 - 7. 6 ผลลัพธ์ขององค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 3.การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 7.1-7.2 ผลลัพธ์ด้านสินค้าและบริการ / ลูกค้าและตลาด Learning/Growth Internal Process Customer Financial Long-Term Stakeholder Value Strategy Map : TQA/PMQA

37 PMQA Organization Objectives Fast ground turnaround Objectives: What the strategy is trying to achieve Targets 30 Minutes 90% Targets: The level of performance or rate of improvement needed Cycle time optimization Initiatives: Key action programs required to achieve targets InitiativesMeasures On Ground Time On-Time Departure Measures: How success or failure (performance) against objectives is monitored Strategic Theme: Operating Efficiency Profits and RONA Financial Learning Ground crew alignment Lowest prices Fewer planes Customer Internal Fast ground turnaround Strategy Map On-time Service Attract & Retain More Customers Grow Revenues Map & Card : BSC Concept Strategy Card

38 PMQA Organization Strategy Map Balanced ScorecardAction Plan Objectives MeasureTarget InitiativesBudget Customer Perspective Financial Perspective Internal Perspective Learning & Growth Perspective Map & Card : BSC Concept

39 PMQA Organization ObjectivesMilestones Provide technology & resources % new technology used by staff Learning assessment project Internal Learning Customer Accountable HR Committee $ xxxx Resource Alloc. Targets Initiatives Measures Vision Mission Provide personalized care Customer satisfaction survey rating ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Survey drafted by 6/04 Deadline met Mkg. Team $ xxxx To provide top-notch healthcare to our community Be the community hospital of choice Longer Term (3-5 year) ViewShorter Term (Annual) View Strategy “Leadership” Tactics “Management” Service level spot check rating Electronic notes project Dept. ChairsComplete by 2004 All patients logged in $ xxxxKeep patients informed ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Financial Grow high- margin service % revenue from high- margin services ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Develop organization- wide survey ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Strategy and Map L4 P1 P2 F1 F2 C1 Map & Card : BSC Concept

40 PMQA Organization 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 1.1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผล 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ Vision / Mission / Values 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ 5.1 ระบบงาน 5.1 ระบบงาน 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร DriverDriver SystemSystem ResultsResults เป้าหมายระยะ 4 ปี Strategy Map PMQA 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ

41 PMQA Organization Workshop 5

42 Learning Perspective Process Perspective Financial Perspective Objectives Measures Customer Perspective Initiatives Strategy: Our Approach To Accomplishing Accomplishing Our Mission Our Mission หน่วยชี้วัด วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ 1 23 Card : BSC Concept

43 PMQA Organization หน่วยชี้วัด วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ปัจจุบั น ระยะสั้น ปีที่ 1 ระยะกลาง ปีที่ 2 ระยะยาว ปีที่ 3 - 4 เจ้าของ งาน ประเด็นกลยุทธ์ ตาราง 5 : คาดการณ์อนาคต123 KPIKPI ระดับเป้าหมาย Measures ObjectivesInitiatives

44 PMQA Organization ระดับบุคคล วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 2 3 4 5 6 7 ตาราง 6 : Objectives Deployment ระดับองค์กร 1 2 3 4 5 6 7 วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 2 3 4 5 6 7 ระดับหน่วยงาน (กลุ่ม/ฝ่าย แผนก/งาน) C1

45 PMQA Organization หน่วยชี้วัดวัตถุประสงค์ประเด็น กลยุทธ์ หน่วยชี้วัดวัตถุประสงค์ประเด็น กลยุทธ์ หน่วยชี้วัดวัตถุประสงค์ประเด็น กลยุทธ์ ระดับ กลุ่ม / ฝ่ายระดับ บุคคลระดับ / งาน ตาราง 6 : Objectives Deployment

46 PMQA Organization Workshop 6

47 เวลา การปรับปรุง การจำแนกประเภท แผนงานโครงการ B B A A โครงการ ปรับปรุง โครงการ กลยุทธ์ A A A A B B B B B B B B A A C C C C โครงการ รักษาสภาพ

48 PMQA Organization Program - Project form กิจกรรมกลุ่มเป้าหมา ย ระยะเวลางบประม าณ ผู้รับผิดชอ บ การ ประเมินผล ตัววัด / เป้าหมาย โครงการ / โครงการย่อย ประเด็นกลยุทธ์ / แผนงาน มุมมอง / วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

49 PMQA Organization Program - Project form

50 PMQA Organization Evaluation

51 เป็นการตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่าง สิ่งที่เกิดขึ้น กับ สิ่งที่ ควรจะเป็น และเป็น สารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารใช้ตัดสิน คุณค่าของสื่งนั้น รูปแบบการประเมิน 1Decision-orientedEvaluation การประเมินที่เน้นการ ตัดสินใจ 1Decision-orientedEvaluation

52 PMQA Organization เป็นการประเมินที่ผู้ ประเมินตัดสินคุณค่า ของสิ่งที่ประเมิน ทั้ง คุณค่าของผลที่ คาดหวังและผลที่ไม่ได้ คาดหวัง 2Value-orientedEvaluation การประเมินที่เน้นการ ตัดสินคุณค่า 2Value-orientedEvaluation รูปแบบการประเมิน

53 PMQA Organization เป็นการประเมินที่ เน้น ปรนัยนิยม (objectivism) มีการ กำหนดรูปแบบ วิธีการ แผนงาน ตัวแปร หลักเกณฑ์ เครื่องมือ มาตรฐาน สถิติ และใช้ นักวิชาการทำ 3 Systematic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการ ที่เป็นระบบ 3 Systematic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการ ที่เป็นระบบ รูปแบบการประเมิน

54 PMQA Organization เป็นการประเมินที่เน้น อัตนัยนิยม (subjectivism) มีการ กำหนดรูปตาม ธรรมชาติ ยืดหยุ่น สังเกตุการณ์ วิเคราะห์ ตามหลักเหตุผล เชื่อมโยง อาศัย ประสบการณ์ ใช้คน ทั่วไปทำได้ 4 Naturalistic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการ ธรรมชาติ 4 Naturalistic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการ ธรรมชาติ รูปแบบการประเมิน

55 PMQA Organization 4 Naturalistic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการธรรมชาติ4 การประเมินด้วยวิธีการธรรมชาติ 3 Systematic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการที่เป็นระบบ3 การประเมินด้วยวิธีการที่เป็นระบบ 2 Value-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสิน คุณค่า 2 Value-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสิน คุณค่า 1 Decision-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ1 การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ SDSDSVSV NDNDNVNV รูปแบบการประเมิน

56 PMQA Organization Formativeevaluation Strategy Action Plan ActionResult Summativeevaluation Pre- implementation evaluation Implementationevaluation Post- implementation evaluation ConceptConcept ActionAction ChangeChange รูปแบบการประเมิน

57 PMQA Organization 6. เบี่ยงเบน ดึง ให้สนใจเฉพาะจุด 1. เลือกดู เฉพาะ โครงการที่สำเร็จ 2. อำพราง ใช้ข้อมูลผิวเผิน 3. ล้มกระดาน เลิกกลางคัน 4. จัดฉาก สร้างภาพเกินจริง 5. เตะถ่วง ทำให้ ล่าช้าจนเลิกสนใจ ข้อพึงระวังในการประเมิน

58 PMQA Organization 6. วางแผนดำเนินการ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ การประเมิน 2. เสนอประเด็นสำคัญที่ ต้องการ 3. ระบุตัววัดและเกณฑ์ การวัด 4. กำหนดรูปแบบการ ประเมิน 5. สร้างเครื่องมือในการ รวบรวมข้อมูล 7. วิเคราะห์ข้อมูล 8. รายงานผลการ ประเมิน นำไปสู่ ขั้นตอนการประเมิน 9. การปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง

59 PMQA Organization 2 2 ปัจจัย ภายนอก ปัจจัย ภายนอก 3 3 4 4 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 4 4 5 5 1 1 ปัจจัย ภายใน PMQA ปัจจัย ภายใน PMQA แผนงาน / โครงการ แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ระบบติดตามประเมินผล A B D C

60 PMQA Organization Management Cockpit Room

61 PMQA Organization การจัดทำห้องแสดงดัชนีชี้วัดและมาตรวัด Management Cockpit Room (Prof.Georges) การจัดทำห้องแสดงดัชนีชี้วัดและมาตรวัด Management Cockpit Room (Prof.Georges) เป็นห้องประชุมหรือห้องที่ใช้เพื่อการตัดสินใจ โดยมีการนำข้อมูลตัวชี้วัด มาติดตั้งแสดงไว้ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ใช้หลักของการ ถาม ตอบ เป็นแนวทาง (เพราะผู้บริหารมักมึคำถามที่อยากรู้อยู่ในใจแล้ว) Cockpit Room

62 PMQA Organization 11 22 33 Management Cockpit Room ( War room ) Cockpit Room 44

63 PMQA Organization Cockpit Room

64 PMQA Organization Cockpit Room

65 PMQA Organization Management Tools & Standards

66 PMQA Organization Six Sigma Design of Experiment (DOE) Statistical Quality Control (SQC) Thailand Quality Award (TQM & TQA) Strategic Planning KPI & Balanced Scorecard Benchmarking Supply Chain Management Business Process Improvement (BPI) Cross-functional Management TPM PM OEE JIT IE 7 Waste Problem Solving Waste Assessment 5S / Suggestion Scheme / Visual Control ISO 9000 / ISO 16949 / HACCP / GMP / ISO 14000 / SA 8000 Activity-based Management (ABM) Activity-based Costing (ABC) Cost of Quality (COQ) TQM : Tools & Techniques Management Frameworks Management & Improvement Tools Quality Systems & Standards


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google