งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาครูและผู้บริหาร สถานศึกษา. ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู  อนุบาล / ประถมศึกษา 308,515  มัธยมศึกษา 105,254  ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาครูและผู้บริหาร สถานศึกษา. ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู  อนุบาล / ประถมศึกษา 308,515  มัธยมศึกษา 105,254  ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาครูและผู้บริหาร สถานศึกษา

2 ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู  อนุบาล / ประถมศึกษา 308,515  มัธยมศึกษา 105,254  ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์ 4,120 4,120 รวม 417,889 417,889 เป้าหมาย การพัฒนา

3 ระดับ สูง ระดับก ลาง ระดับ ต้น ศึกษ า ปริญญ าโท อบร ม Master Teacher ยกระ ดับ คุณภ าพ อบรม อบรมด้วย ระบบ e-Training กรอบพัฒนาตามโครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้งระบบ ยกระ ดับ คุณภ าพ อบรม 1 2 3 4

4 2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 39,898 คน การดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ 2553 3. พัฒนา Master Teacher 39,424 คน 4. พัฒนาครูระดับกลาง ระดับ ต้น 338,567 คน ด้วยระบบ e-Training รวมทั้งสิ้น 417,889 คน

5 1 ผู้บริหารสถานศึกษา 39,898 คน 2 ปฐมวัย 62,772 คน 3 การศึกษาพิเศษ 4,120 คน สพฐ. ดำเนินการประเมิน 4 แนะแนว 26,917 คน 5 บรรณารักษ์ 32,500 คน

6 สพฐ. ประเมิน กลุ่มสาระวิชา จำนวน คน 6 ภาษาไทยและบูรณาการ202,411 7 ภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย10,300 8 ฟิสิกส์ ม.ปลาย921 9 เคมี885 10 ชีววิทยา937

7 สพฐ. ประเมิน (ต่อ) กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 11โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ม. ปลาย 5,472 12คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย3,725 13คณิตศาสตร์ ม.ปลาย3,714

8 สพฐ. ประเมิน (ต่อ) กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 14พลศึกษา สุขศึกษา ม.ต้น ม. ปลาย 7,391 15การงาน ฯ เทคโนโลยี ม.ต้น ม.ปลาย 15,226 16ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ม.ต้น ม.ปลาย 5,478

9 สพฐ. ประเมินไว้แล้ว กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน ภาษาอังกฤษ23,883

10 มศว. ประเมินตามข้อตกลง ปี 2552 กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน สังคมศึกษา12,314

11 ความร่วมมือ 1คณิตศาสตร์ ป.1- 6 202,411 2 วิทยาศาสตร์ ป.4- 6101,205 3 คณิตศาสตร์ ม.ต้น8,214 4 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น7,872 สพ ฐ. สสว ท.

12 ผู้บริหารสถานศึกษา 39,898 คน 1 ปฐมวัย 6,170 คน 2 การศึกษาพิเศษ 618 คน 3 แนะแนว 4,037 คน 4 บรรณารักษ์ 4,875 คน พัฒนา Master Teacher ใน ปีงบประมาณ 2553

13 พัฒนา Master Teacher กลุ่มสาระวิชา จำนวน คน 5 ภาษาไทยและบูรณาการ 2,693 6 ภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย 1,544 7 ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย 1,749 8 สังคมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 1,846

14 กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 9คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 10คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 11 ฟิสิกส์ ม.ปลาย 12 เคมี2,200 13 ชีววิทยา 14โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ม. ปลาย พัฒนา Master Teacher

15 กลุ่มสาระวิชา จำนวนคน 14พลศึกษา สุขศึกษา ม.ต้น ม. ปลาย 15การงาน ฯ เทคโนโลยี ม.ต้น ม.ปลาย 6,400 16ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ม.ต้น ม.ปลาย พัฒนา Master Teacher

16 1คณิตศาสตร์ ป.1- 6 1,850 2 วิทยาศาสตร์ ป.4- 6 3 คณิตศาสตร์ ม.ต้น925 4 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น925 สสวท.พัฒนา Master Teacher

17 จัดทุนให้ศึกษาต่อภาค นอกเวลา ปริญญาโท วิชาเอกไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม วิชาเอกไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม จิตวิทยาแนะแนว รวม 1,000 คน จิตวิทยาแนะแนว รวม 1,000 คน Master Teacher Master Teacher พัฒนา Master Teacher

18 e-Training สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสาย งาน สมรรถนะประจำสาย งาน พัฒนาครู ระดับกลาง ระดับ ต้น ฝึกอบรม

19 หลักสูตรการพัฒนาครู ประกอบด้วย 3 โมดูล โมดูล 1. เนื้อหาความรู้ตามกลุ่ม สาระ โมดูล 2. สมรรถนะหลัก - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การ บริการที่ดี - การพัฒนาตนเอง - การทำงาน เป็นทีม โมดูล 3. สมรรถนะตามสายงาน - เทคนิคการสอน / การออกแบบการเรียนรู้ - จิตวิญญาณความเป็นครู - ระบบดูแลช่วยเหลือ น. ร. / ระบบการแนะแนว / การพัฒนาผู้เรียน - ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน - ทักษะการคิด - การพัฒนาจิตสาธารณะ

20 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ใน ปีงบประมาณ 2553 1. สพฐ. ร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษา ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ของการพัฒนา 2. สพฐ. สพท. กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินผลการพัฒนาในระดับ จังหวัดและเขตพื้นที่ 3. สพฐ. สพท. ติดตาม ประเมินผลหลังการพัฒนา 4. สพฐ. สพท. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา 5. สพฐ. สถาบันอุดมศึกษา และ หน่วยงานภายนอก ร่วมกันประเมินภายนอก ภายใน

21 การดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ 2554 2. พัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ด้วยระบบ e-Training 417,889 คน 1. พัฒนาครูระดับกลาง ระดับต้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 108,412 คน 3. จัดทุนให้ Master Teacher ศึกษาต่อ สาขาวิชาขาดแคลน 2,000 คน

22 การดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ 2555 2. พัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ด้วยระบบ e-Training 417,889 คน 1. พัฒนาครูระดับกลาง ระดับต้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 229,032 คน 3. จัดทุนให้ Master Teacher ศึกษาต่อ สาขาวิชาขาดแคลน 1,000 คน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาครูและผู้บริหาร สถานศึกษา. ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู  อนุบาล / ประถมศึกษา 308,515  มัธยมศึกษา 105,254  ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google