งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบ กิจการน้ำบาดาล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ. ศ เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ยกเลิกความในข้อ 21 (1) และ (4) ข้อ 24 ข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 50(2) แห่งระเบียบกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การ ออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล พ. ศ และให้ใช้ ความตามระเบียบนี้แทน

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google