งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบ กิจการน้ำบาดาล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552 เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ยกเลิกความในข้อ 21 (1) และ (4) ข้อ 24 ข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 50(2) แห่งระเบียบกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การ ออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล พ. ศ. 2550 และให้ใช้ ความตามระเบียบนี้แทน

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google