งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ให้ยกเลิก (1) ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2548 (2) ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

3 สรุปสาระสำคัญ วัตถุอันตรายที่ต้องมีการควบคุมการขนส่งในทางพิเศษตามข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษฉบับนี้ หมายถึง วัตถุอันตรายที่ออกตามความในมาตรา 4 และเป็นวัตถุอันตรายที่มีการควบคุมตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และทำการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เฉพาะที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายข้อบังคับฉบับนี้ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้ในราชการ ตำรวจหรือราชการทหาร และรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกเดินในทางพิเศษ 2. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่แจ้งเส้นทาง วันเวลา และประเภทของวัตถุอันตรายที่จะบรรทุกให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้า เดินในทางพิเศษ 3. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษศรีรัช ช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับพญาไทถึงถนนงามวงศ์วาน ตลอดเวลา

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลา นาฬิกา และระหว่างเวลา นาฬิกาทุกวัน เว้นแต่รถบรรทุกน้ำมันให้เป็นไปตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2555 5. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษฉลองรัช เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร และในทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยาและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เกินชั่วโมงละ 70 กิโลเมตร

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้ายบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google