งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทาง พิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุ อันตรายเดินในทางพิเศษ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทาง พิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุ อันตรายเดินในทางพิเศษ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทาง พิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุ อันตรายเดินในทางพิเศษ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ให้ยกเลิก (1) ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทาง พิเศษ พ. ศ. 2548 (2) ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทาง พิเศษ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  วัตถุอันตรายที่ต้องมีการควบคุมการขนส่งในทาง พิเศษตามข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจรในทาง พิเศษฉบับนี้ หมายถึง วัตถุอันตรายที่ออกตาม ความในมาตรา 4 และเป็นวัตถุอันตรายที่มีการ ควบคุมตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ.2535 และทำการขนส่งตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ. ศ.2522 เฉพาะที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายข้อบังคับฉบับนี้  ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถซึ่งบรรทุกวัตถุ อันตรายที่ใช้ในราชการ ตำรวจหรือราชการทหาร และรถซึ่งบรรทุกวัตถุ อันตรายที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร ในทางพิเศษ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ. ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย การขนส่ง วัตถุอันตรายทางบกเดินในทางพิเศษ  2. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่แจ้งเส้นทาง วันเวลา และประเภทของวัตถุอันตรายที่จะบรรทุก ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้า เดินในทางพิเศษ  3. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ ศรีรัช ช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับพญาไทถึง ถนนงามวงศ์วาน ตลอดเวลา

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษ ฉลองรัช ระหว่างเวลา 05.00 - 09.00 นาฬิกา และระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 นาฬิกาทุกวัน เว้นแต่รถบรรทุกน้ำมันให้เป็นไปตามข้อบังคับเจ้า พนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้าม รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดิน ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัชและ ทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ. ศ. 2555  5. ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ ฉลองรัช เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร และในทาง พิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยาและทางพิเศษ กาญจนาภิเษก ( บางพลี - สุขสวัสดิ์ ) เกินชั่วโมงละ 70 กิโลเมตร

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แนบท้ายบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทาง พิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุ อันตรายเดินในทางพิเศษ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google