งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบ ข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบ ข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบ ข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยในการขนส่ง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งประจำ ทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่ง ระหว่างประเทศ จัดให้มีคำเตือนมิให้ขึ้นหรือลงรถ นอกบริเวณเครื่องหมายหยุดรถ โดยแสดงไวที่ ประตูทางขึ้นลงหรือบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจน  2. คำเตือนตามข้อ 1 ให้มีข้อความว่า " ห้ามขึ้น - ลง รถนอกป้ายหยุดรถ " โดยตัวอักษรให้ใช้สีดำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรและ ตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยสารขนาด เล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องแสดงชื่อ ตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตของผู้ขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ และข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ต่างๆเพื่อแจ้งเหตุร้ายไว้บริเวณที่มองเห็นได้อย่าง ชัดเจน  4. ข้อความตามข้อ 3 ให้มีลักษณะเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 15*25 เซนติเมตร โดยตัวอักษรแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ ใช้สีดำ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตรและตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร ตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาตของผู้ ขับรถและหมายเลขทะเบียนรถ ให้ใช้สีดำ ขนาด ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 0.7 เซนติเมตรและ ตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.1 เซนติเมตร ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบ ข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google