งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 ( พ. ศ. 2555) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 ( พ. ศ. 2555) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 ( พ. ศ. 2555) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและ กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัย สำหรับงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2084 ( พ. ศ. 2538) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมและงานสนาม และกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัย สำหรับงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ. ศ. 2538 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงาน อุตสาหรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.368-2554 ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วัน นับแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหมวกนิรภัยสำหรับ งานอุตสาหรรม ให้ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรฐานเลขที่ มอก.368-2554 ตามแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 ( พ. ศ. 2555) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google