งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 4) พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 4) พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ. ศ. 2554 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกแบบคำขอทำธุรกรรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ( สปส.1-05) แนบท้ายประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้น ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ. 2546 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ. ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน ประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับ ที่ 2) พ. ศ. 2549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ. ศ.2549 และให้ใช้แบบคำขอทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( สปส.1-05) แนบท้ายประกาศนี้  แนบท้าย ข้อตกลงและเงื่อนไขการส่งข้อมูลเพื่อ ทำรายการของสำนักงานประกันสังคมทาง อิเล็กทรอนิกส์

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 4) พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google