งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการ สิ่งแวดล้อม : การประเมินด้าน สิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มกราคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป  กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การ จัดการสิ่งแวดล้อม : การประเมินด้าน สิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร มาตรฐานเลขที่ มอก. 14015-2554 ซึ่งระบุถึงข้อแนะนำในการ ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบในการชี้บ่ง ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม คลอบคลุมบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะผู้ประเมิน ( ลูกค้า ผู้ประเมิน และผู้แทนของผู้รับการประเมิน ) และขั้นตอน ของการประเมิน ( การวางแผน การรวบรวม ข้อมูลและการตรวจสอบความใช้ได้ การตรวจ ประเมินและการรายงาน ) ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google