งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 เมษายน 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. การปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร มาตรฐานเลขที่ มอก 2. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3251 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินความสอดคล้อง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2547 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรมาตรฐานเลขที่ มอก ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดท้ายประกาศ 3. ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google