งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมิน ความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและ กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบ และรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ หน่วยรับรองบุคลากร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 เมษายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. การปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ ประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วย รับรองบุคลากร มาตรฐานเลขที่ มอก.17024-2547  2. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออก ประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3251 ( พ. ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมิน ความสอดคล้อง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรอง บุคลากร ลงวันที่ 19 เมษายน พ. ศ.2547 และออก ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ ตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วย รับรองบุคลากรมาตรฐานเลขที่ มอก. 17024-2556 ขึ้น ใหม่ ดังรายละเอียดท้ายประกาศ  3. ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google