งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและ อำนวยการใช้หม้อไอน้ำวิศวกรตรวจ ทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและ อำนวยการใช้หม้อไอน้ำวิศวกรตรวจ ทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและ อำนวยการใช้หม้อไอน้ำวิศวกรตรวจ ทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน วิศวกร ควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำหรือต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและผู้ ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ. ศ. 2528 ลงประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2528

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียน วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ วิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำหรือ หม้อต้มฯ ต้องเป็นวิศวกรสาขาเครื่องกล ผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ. ศ. 2505 วิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ ต้องเป็นวิศวกรสาขาเครื่องกลประเภทสามัญ วิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือผู้ได้รับใบอนุญาต พิเศษให้ตรวจสอบหม้อไอน้ำตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรม พ. ศ. 2505 ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ ต้องเป็น ผู้มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์หรือช่างผู้ ชำนาญงานที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรฝึกอบรมผู้ ควบคุมหม้อไอน้ำ จากกรมแรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. วิธีการขอขึ้นทะเบียน ให้ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ 2 ยื่นคำขอ อนุญาตขึ้นทะเบียน พร้อมเอกสารต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรมเมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นชอบจะออกหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนให้ ไว้เป็นหลักฐาน การขึ้นทะเบียนให้มีอายุครั้งละ 3 ปีปฏิทิน และ ดำเนินการต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุม ประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ - ต้องอยู่ดูแลประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ - ต้องตรวจความเรียบร้อยของหม้อไอน้ำหรือหม้อ ต้มฯ ก่อนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่องพร้อมทั้ง นำบันทึกรายงานประจำวันตามแบบแนบท้าย ระเบียบนี้ - บันทึกรายงานประจำวันของหม้อไอน้ำหรือหม้อ ต้มฯ ต้องจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะให้ เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ตลอดเวลา - เมื่อพบว่าหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ มีข้อบกพร่อง อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต้องหยุดการใช้งาน ทันทีแล้วรายงานให้วิศวกรควบคุมและอำนวยการ ใช้หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ ผู้รับผิดชอบทราบโดยด่วน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ดำเนินการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ควบคุมประจำ หม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม หรือวิศวกรควบคุมและ อำนวยการใช้หม้อไอน้ำ ( เมื่อเข้าข่ายหม้อน้ำมี กำลังการผลิตไอน้ำ มากกว่า 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้น ไป )  2. ดำเนินการต่ออายุก่อนวันที่หนังสืออนุญาตให้ ขึ้นทะเบียนจะหมดอายุ  3. การขึ้นทะเบียนให้มีอายุครั้งละ 3 ปีปฏิทิน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและ อำนวยการใช้หม้อไอน้ำวิศวกรตรวจ ทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google