งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หมายความว่า โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดังนี้  ข้อ 1 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเก่า หมายถึง  ( ก ) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หรือ  ( ข ) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมใหม่ หมายถึง โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่ได้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแต่วันที่ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และหมายถึง หน่วยผลิตของ โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผล บังคับใช้บังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผล ต่อกรรมวิธีการผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งได้ยื่นคำ ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาหลังจากวันที่ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมตามข้อ 1 เป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย ทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ  - ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานกลั่น น้ำมันปิเตรเลียมตามข้อ 1 ปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ เสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่กำหนดใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมแต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google