งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2556

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก เล่ม ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นมาตรฐานทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก เล่ม ครอบคลุมการจัดการทั่วไปในเรื่องความปลอดภัยของงานก่อสร้าง กำหนดให้องค์กรดูแลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แนวทางการปฏิบัติ การบริหารความปลอดภัย และหลักการที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ตามท้ายประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google